Góp ý dự thảo Nghị định về chứng khoán phái sinh

16:04 | 14/01/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa đăng tải Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và thành viên thị trường đối với dự thảo Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Công ty môi giới chứng khoán phái sinh phải có vốn điều lệ tối thiểu 800 tỷ đồng
Sắp ra mắt sản phẩm chứng khoán phái sinh mới
Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh giảm đáng kể
Góp ý dự thảo Nghị định về chứng khoán phái sinh

Theo bảng tổng hợp này, các bộ, ngành gồm: Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương, Bộ KH&ĐT đã có ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định.

Góp ý cho Điều 3 dự thảo Nghị định, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đề xuất ban soạn thảo xem xét bổ sung giải thích khái niệm “hoạt động tạo lập thị trường” để làm rõ hoạt động của thành viên tạo lập thị trường.

Tiếp thu ý kiến này, Bộ Tài chính đã bổ sung khái niệm “hoạt động tạo lập thị trường là việc thực hiện các giao dịch mua, bán nhằm tạo thanh khoản cho một hoặc một số loại giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán” tại Khoản 14 Điều 3 dự thảo.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tại Điều 5, Điều 7, Điều 22, Điều 23 và Điều 24 dự thảo Nghị định có đề cập đến cụm từ “bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh”. Để thống nhất cách hiểu và thuận tiện cho việc áp dụng văn bản, Ngân hàng Nhà nước đề nghị xem xét việc giải thích thuật ngữ này tại dự thảo.

Theo đó, tổ biên soạn đã tiếp thu, bổ sung khái niệm “bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh là các hoạt động bao gồm ký quỹ, đối chiếu, xác nhận kết quả giao dịch, xử lý lỗi, thế vị giao dịch, bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh toán, chuyển giao tiền và chuyển giao chứng khoán vào ngày thanh toán và quản lý rủi ro liên quan đến giao dịch chứng khoán” tại Điều 3 Khoản 17 Dự thảo.

Góp ý cho Điều 4 Khoản 2 Điểm b, Bộ Tư pháp cho rằng, điều kiện để được cấp phép đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ dựa trên 2 báo cáo (báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên). Tuy nhiên, điều kiện lỗ lũy kế, ý kiến của tổ chức kiếm toán tại báo cáo tài chính và hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chỉ yêu cầu báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính bán niên (nếu có).

Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị rà soát, chỉnh lý lại quy định này để đảm bảo sự thống nhất về điều kiện, hồ sơ cấp phép cho doanh nghiệp (tương tự đối với quy định tại điểm c khoản 4 Điều 5 dự thảo Nghị định).

Tiếp thu ý kiến trên, tổ soạn thảo nghị định đã chỉnh sửa quy định về hồ sơ tại Điều 5 Khoản 1 điểm c: “Báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau ngày 30/6)”.

Điều 5 Khoản 3 về việc thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đề nghị xem xét bổ sung điều kiện “Có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%” để bảo đảm an toàn đối với các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Vè vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, so với Nghị định 42/2015/NĐ-CP, Dự thảo quy định phạm vi hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh bị giới hạn hơn vì theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho chính ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

Do đó, không cần thiết bổ sung điều kiện này để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho chính mình.

Hoài Anh