Công ty môi giới chứng khoán phái sinh phải có vốn điều lệ tối thiểu 800 tỷ đồng

19:11 | 07/01/2021

(HQ Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, trong đó nêu rõ các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu đối với hoạt động chứng khoán phái sinh.

Phạt tới 3 tỷ đồng nếu có vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng
HNX: Hàng loạt kỷ lục trên thị trường chứng khoán phái sinh
Công ty môi giới chứng khoán phái sinh phải có vốn điều lệ tối thiểu 800 tỷ đồng
Hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh: có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu ít nhất 600 tỷ đồng.

Quy định về điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Nghị định 158 nêu rõ: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (sau đây gọi tắt là công ty quản lý quỹ) chỉ được thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Theo đó, công ty chứng khoán được thực hiện một hoặc một số hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Còn công ty quản lý quỹ chỉ được thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Nghị định cũng quy định điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán. Cụ thể: được cấp giấy phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu.

Các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu được quy định 8 điều kiện cụ thể như sau:

Đối với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên.

Đối với hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh: có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu ít nhất 600 tỷ đồng;

Đối với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu 250 tỷ đồng trở lên.

Trường hợp đăng ký kinh doanh cả hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên.

Đồng thời, đáp ứng yêu cầu về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán.

Đáp ứng điều kiện về nhân sự, cụ thể gồm: Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 5 nhân viên cho mỗi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh dự kiến đăng ký có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật và chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Công ty cũng phải có tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất; thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật.

Một điều kiện khác là công ty không có lỗ trong 2 năm gần nhất.

Bên cạnh đó, ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau ngày 30 tháng 6) phải là chấp nhận toàn phần.

Điều kiện cuối cùng là công ty không đang trong quá trình tổ chức lại, giải thể, phá sản; không đang trong tình trạng đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hoài Anh