Dự kiến mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông

12:14 | 01/04/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông.

du kien muc chi kinh phi su nghiep thuc hien hoat dong khuyen nong Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện khuyến nông
du kien muc chi kinh phi su nghiep thuc hien hoat dong khuyen nong Chính sách chuyển giao công nghệ qua hoạt động khuyến nông
du kien muc chi kinh phi su nghiep thuc hien hoat dong khuyen nong
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo dự thảo, ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Ủy ban nhân dân các cấp quản lý, tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với kinh phí khuyến nông trung ương), quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp (đối với kinh phí khuyến nông địa phương).

Các tổ chức, đơn vị được giao kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động khuyến nông phải thực hiện công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định hiện hành. Các nội dung chi chưa có quy định về mức chi thì thanh toán theo thực tế phát sinh (có hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ) nhưng phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các nội dung được hỗ trợ tối đa 100% chi phí theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến nông thì mức hỗ trợ cụ thể do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp phải thực hiện theo đúng định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy định hiện hành.

Các tổ chức, cá nhân tham gia bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo thực hiện theo định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Mức chi cũng được dự thảo đưa ra cụ thể. Trong đó, chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn, xây dựng đĩa hình về khuyến nông và giới thiệu, hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; chi bồi dưỡng cho giảng viên, hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chi in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp học; văn phòng phẩm; nước uống; thuê phương tiện, hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp học; vật tư thực hành lớp học (nếu có). Mức chi thực hiện theo thực tế và chế độ hiện hành.

Về mức chi hỗ trợ tiền ăn, đi lại, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông, Bộ Tài chính dự kiến hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông với đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp là nông dân, chủ trang trại, tổ viên tổ hợp tác, thành viên hợp tác xã và các cá nhân khác hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên; riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên.

Với đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp là tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu. Riêng tiền ăn, đi lại, nơi ở do đơn vị cử người tham dự chi trả.

Đối tượng chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp là tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp; người tham gia giảng dạy, trợ giảng, hướng dẫn tham quan, tổ chức lớp học là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, đi lại, tiền ăn, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông.

Đối tượng chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp là tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước chuyên trách do cấp có thẩm quyền thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu. Riêng tiền ăn, đi lại, nơi ở do đơn vị cử người tham dự chi trả.

Hồng Vân