Dự kiến lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y sẽ được giảm 50%

11:18 | 05/07/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thêm 22 thủ tục hành chính về hải quan được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
30 khoản phí, lệ phí đã chính thức được giảm đến hết năm 2021
Quy chế tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Ảnh: Internet.
Mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y sẽ được giảm đến hết năm 2021. Ảnh: Internet.

Theo đó, dự kiến mức thu một số khoản phí, lệ phí được quy định như sau:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu sẽ bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y sẽ bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 2 mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Phí kiểm dịch gia cầm sẽ bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 1.4 mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Dự thảo nêu rõ, kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Bộ Tài chính cũng quy định, ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định như trên, các nội dung về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại dự thảo Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC; Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Dự kiến khi được ban hành các nội dung tại Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể đến hết ngày 31/12/2021.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Thùy Linh