Doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn khai thuế, quyết toán thuế như thế nào?

15:12 | 14/10/2021

(HQ Online) - Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định cụ thể về thủ tục khai thuế, quyết toán thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn.

Sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công như thế nào?
Các địa phương phản hồi như thế nào về đề xuất mở lại đường bay nội địa?
Nghị quyết về miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp sẽ sớm được ban hành
Doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn khai thuế, quyết toán thuế như thế nào?
Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định cụ thể về thủ tục khai thuế, quyết toán thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn.

Theo đó, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, việc khai thuế, tạm nộp thuế hàng quý được thực hiện như sau: người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế quý, nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý theo quy định để nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh, nơi có hoạt động kinh doanh xổ số điện toán.

Về quyết toán thuế, theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, người nộp thuế khai quyết toán thuế TNDN đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán (theo mẫu), nộp phụ lục bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số tiền thuế phân bổ cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh xổ số điện toán theo quy định.

Trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý nhỏ hơn số thuế phải nộp phân bổ cho từng tỉnh theo quyết toán thuế, thì người nộp thuế phải nộp số thuế còn thiếu cho từng tỉnh. Trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý lớn hơn số thuế phải nộp phân bổ cho từng tỉnh, thì được xác định là số thuế nộp thừa và xử lý theo quy định về nộp thừa.

Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, người nộp thuế cũng không phải nộp hồ sơ khai thuế quý, nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý theo quy định để nộp tiền thuế TNDN vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Việc quyết toán thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản được thực hiện như sau: người nộp thuế khai quyết toán thuế TNDN đối với toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (theo mẫu), xác định số thuế TNDN phải nộp cho từng tỉnh theo quy định tại phụ lục bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế quý, nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý theo quy định để nộp tiền thuế TNDN tại từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất, bao gồm cả nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi quyết toán thuế, người nộp thuế khai quyết toán thuế TNDN đối với toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh (theo mẫu), nộp phụ lục bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với cơ sở sản xuất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số tiền thuế phân bổ cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất.

Đối với nhà máy thuỷ điện nằm trên nhiều tỉnh, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế quý, nhưng phải xác định số thuế phải tạm nộp hàng quý theo quy định để nộp tiền thuế TNDN vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi có nhà máy thủy điện.

Về quyết toán thuế, Thông tư 80 hướng dẫn: người nộp thuế khai quyết toán thuế TNDN đối với toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh (theo mẫu) cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số tiền phân bổ cho từng tỉnh nơi có nhà máy thuỷ điện.

Trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý nhỏ hơn số thuế phải nộp phân bổ cho từng tỉnh theo quyết toán thuế, thì người nộp thuế phải nộp số thuế còn thiếu cho từng tỉnh. Trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý lớn hơn số thuế phân bổ cho từng tỉnh thì được xác định là số thuế nộp thừa và xử lý theo quy định về nộp thừa.

Thùy Linh