Đăng ký hành nghề đối với thẩm định viên về giá như thế nào?

11:38 | 09/03/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Siết chặt điều kiện hành nghề của doanh nghiệp thẩm định giá
Đăng ký hành nghề đối với thẩm định viên về giá như thế nào?
Thẩm định viên về giá chỉ được phép hành nghề thẩm định giá sau khi có thông báo của Bộ Tài chính.

Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Thông tư số 38 về nội dung đăng ký hành nghề thẩm định giá đối với thẩm định viên về giá. Theo đó, thẩm định viên về giá chỉ được đăng ký hành nghề tại 1 doanh nghiệp thẩm định giá tại một thời điểm. Trường hợp thẩm định viên về giá đã đăng ký hành nghề tại chi nhánh thẩm định giá của doanh nghiệp đó thì không được ký Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá cho thẩm định viên về giá sẽ bao gồm một số giấy tờ như: Văn bản gửi đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) đề nghị đăng ký hành nghề thẩm định giá cho thẩm định viên; Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp uỷ quyền bằng văn bản; Bản sao công chứng Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp...

Dự thảo nêu rõ, thẩm định viên về giá phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai trong hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền bằng văn bản có trách nhiệm xem xét, rà soát hồ sơ bảo đảm các thẩm định viên về giá đủ điều kiện đăng ký hành nghề tại tổ chức mình và ký xác nhận trên Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp của từng thẩm định viên về giá. Đồng thời không xác nhận đối với trường hợp thẩm định viên về giá không được hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Định kỳ vào ngày làm việc cuối cùng hàng tháng, Bộ Tài chính ban hành Thông báo công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp. Thẩm định viên về giá chỉ được phép hành nghề thẩm định giá sau khi có thông báo của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư này cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 38 về hồ sơ đề nghị cấp hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Dự thảo quy định, trường hợp đăng ký kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho chi nhánh của doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định tại Điều 41 Luật Giá, doanh nghiệp thẩm định giá gửi kèm bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn bản ủy quyền của doanh nghiệp thẩm định giá cho chi nhánh và bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Văn bản ủy quyền cần nêu rõ chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện một phần hay thực hiện toàn bộ công việc thẩm định giá. Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện một phần công việc thẩm định giá không được phát hành chứng thư thẩm định giá. Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện toàn bộ công việc thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá.

Dự thảo Thông tư này cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và 3 Điều 6 của Thông tư số 38. Theo đó, doanh nghiệp thẩm định giá được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá của tổ chức kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Chi phí mua bảo hiểm được tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Riêng đối với việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp, Bộ Tài chính quy định trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá thì phải trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp với mức trích tối thiểu hàng năm là 1% trên doanh thu dịch vụ thẩm định giá (doanh thu không có thuế giá trị gia tăng), được hạch toán như trường hợp trích lập dự phòng phải trả và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp có số dư cuối năm tài chính tương đương 10% doanh thu về dịch vụ thẩm định giá của năm tài chính thì không tiếp tục trích quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp cho năm đó nữa.

Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp phải thực hiện hoàn nhập khoản chi phí dự phòng rủi ro nghề nghiệp đã trích và thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Thùy Linh