Chưa thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng với công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách

14:57 | 21/05/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh chưa thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (trong thời gian gia hạn thuế) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

chua thuc hien khau tru thue gia tri gia tang voi cong trinh xay dung tu nguon von ngan sach 42 địa phương phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đúng quy định
chua thuc hien khau tru thue gia tri gia tang voi cong trinh xay dung tu nguon von ngan sach Những dự án nào được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng năm?
chua thuc hien khau tru thue gia tri gia tang voi cong trinh xay dung tu nguon von ngan sach Tập trung nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn về ngân sách nhà nước
chua thuc hien khau tru thue gia tri gia tang voi cong trinh xay dung tu nguon von ngan sach
Kho bạc Nhà nước các tỉnh chưa thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng với các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ảnh Thùy Linh.

Tại công văn hướng dẫn một số nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã hướng dẫn một số điều liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn đối với số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn nộp tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán. Riêng đối với trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 theo quy định của Luật Quản lý thuế làm tăng số thuế thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và gửi đến cơ quan Thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cả năm theo hồ sơ quyết toán khai bổ sung.

Với trường hợp người nộp thuế qua thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 có số thuế phải nộp tăng thêm so với số thuế người nộp thuế đã khai với cơ quan Thuế và được cơ quan Thuế ban hành kết luận trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế thì tổng số thuế được gia hạn tối đa bằng 20% số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra.

Bộ Tài chính cũng lưu ý đối với trường hợp người nộp thuế có kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế. Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2019.

Đáng chú ý, đối với việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính quy định số thuế giá trị gia tăng phải nộp của doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất bao gồm số thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính và số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

Nhằm thực hiện đúng tinh thần Nghị định số 41/2020/NĐ-CP hỗ trợ người nộp thuế tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc nhà nước các tỉnh chưa thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

Thùy Linh