Chính sách thuế đối với hàng nhập theo điều ước quốc tế

09:26 | 09/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn liên quan đến quy định Danh mục miễn thuế, chính sách thuế đối với trường hợp hàng hóa NK theo điều ước quốc tế được quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 18) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ- CP.

Tổng cục Thuế phản hồi về các chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản
Kê khai, nộp thuế đối với hàng nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng
Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng thiết bị y tế nhập khẩu
Hãng hàng không vận chuyển hàng hóa Emirates SkyCargo.	Ảnh: Mai Đoàn
Hãng hàng không vận chuyển hàng hóa Emirates SkyCargo. Ảnh: Mai Đoàn

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được nhiều vướng mắc của đại diện một số tổ chức, hãng hàng không đề nghị hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc liên quan đến miễn thuế thiết bị, hàng hóa NK theo điều ước quốc tế.

Theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế XK, thuế NK: “Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế thì Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế”.

Ngày 11/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 18 sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2021, trong đó đã bãi bỏ khoản 1 Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 18 đã bổ sung Điều 29a.

Theo đó, Nghị định 18 đã bãi bỏ quy định Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế đối với trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế.

Đối chiếu với trường hợp hồ sơ đề nghị miễn thuế của các đơn vị, trong thời gian Tổng cục Hải quan thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo Bộ Tài chính xin ý kiến thống nhất với các bộ về chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế thì đã đến ngày hiệu lực của Nghị định 18.

Theo đó, để đảm bảo thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa XNK theo điều ước quốc tế theo đúng quy định tại Nghị định 18, Tổng cục Hải quan đề nghị các cơ quan, tổ chức có hàng hóa XNK theo điều ước quốc tế có công văn gửi cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành để xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế theo Mẫu số 13 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị định 18. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn đề nghị, cơ quan để xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành có văn bản xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế NK theo mẫu số 14 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị định 18.

Trước khi đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa NK miễn thuế đầu tiên, đề nghị cơ quan, tổ chức có hàng hóa XNK theo điều ước quốc tế thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế NK cho cơ quan Hải quan trên cơ sở văn bản xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế NK của cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định tại khoản 4 điều 29a Nghị định 18 và thực hiện tiếp các thủ tục theo quy định tại nghị định này.

Khi làm thủ tục XNK hàng hóa theo điều ước quốc tế, đề nghị các cơ quan, tổ chức có hàng hóa XNK theo điều ước quốc tế thực hiện khai báo mã miễn thuế XN191 đối với hàng XK miễn thuế theo điều ước quốc tế hoặc mã miễn thuế XN192 đối với hàng NK theo điều ước quốc tế và thực hiện tiếp các thủ tục theo quy định tại nghị định này.

Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng đã có có hướng dẫn về việc miễn các loại thuế đối với hàng hóa NK của hãng hàng không Singapore Airlines Ltd tại Việt Nam. Theo đó, căn cứ pháp luật hiện hành và trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của Cục Hàng không Việt Nam thì:

Vật phẩm NK bao gồm: xăng dầu, đồ ăn, phụ tùng thay thế (bao gồm cả các động cơ), các thiết bị thông thường, trang thiết bị mặt đất, đồ dùng và các đồ vật khác được dự định sử dụng chỉ với mục đích khai thác hoặc phục vụ máy bay bởi công ty hàng không được chỉ định của bên ký kết kia - theo quy định tại Điều 5 Hiệp định về vận chuyển hàng không giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Singapore ký ngày 20/4/1992 (chỉ được sử dụng phục vụ cho hoạt động khai thác chuyến bay và các hoạt động của tàu bay của các hãng hàng không trong hoạt động hàng không quốc tế thường lệ đi/đến Việt Nam, không đưa vào kinh doanh, xuất bản tại Việt Nam), được miễn thuế NK, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường.

Nụ Bùi