Ai được ủy quyền xử lý Danh mục miễn thuế?

10:07 | 16/01/2023

(HQ Online) - Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh gặp vướng liên quan đến ủy quyền việc tiếp nhận và phê duyệt Danh mục miễn thuế cho DN. Về vấn đề này, theo quy định Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư cho phép trong trường hợp đặc biệt người đứng đầu có thể ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình ký thừa ủy quyền.

Dừng sử dụng Danh mục miễn thuế được thực hiện như thế nào?
Không được miễn thuế hàng NK nếu không thông báo Danh mục miễn thuế
Theo dõi, rà soát dừng sử dụng Danh mục miễn thuế

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 30 Nghị định134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ thì “Nơi tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế là cục hải quan nơi thực hiện dự án, cục hải quan nơi đóng trụ sở chính hoặc nơi quản lý tập trung của dự án đối với dự án được thực hiện ở nhiều tỉnh, thành phố, cục hải quan nơi lắp đặt tổ hợp, dây chuyền đối với danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền”.

Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa
Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa

Tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư quy định: “Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình ký thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký. Việc giao ký thừa ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, giới hạn thời gian và nội dung được ủy quyền. Người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký, văn bản ký thừa ủy quyền được thực hiện theo thể thức và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức ủy quyền”.

Ngày 31/12/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3394/QĐ-TCHQ, theo đó khoản 4 Điều 1 quy định: “Cục hải quan nơi thực hiện dự án, cục hải quan nơi đóng trụ sở chính hoặc nơi quản lý tập trung của dự án đối với dự án được thực hiện ở nhiều tỉnh, thành phố; cục hải quan nơi lắp đặt tổ hợp, dây chuyền đối với danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK theo tổ hợp, dây chuyền thực hiện tiếp nhận hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP”.

Cũng tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định cục hải quan tỉnh, thành phố là nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế và không phân cấp cho đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức và Nghị định 30/2020/NĐ-CP cho phép trong trường hợp đặc biệt. Theo đó, cục trưởng cục hải quan ủy quyền cho đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức ký thừa ủy quyền, văn bản ký thừa ủy quyền được thực hiện theo thể thức và đóng dấu của cục hải quan.

Đối với trường hợp cụ thể của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ được ủy quyền việc tiếp nhận và phê duyệt Danh mục miễn thuế cho các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình đối với trường hợp đặc biệt.

Nụ Bùi