Trường hợp nào được chấm dứt hiệu lực mã số thuế

08:51 | 15/08/2019

(HQ Online) - Tại Luật Quản lý thuế năm 2019, các trường hợp, nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế đã được quy định cụ thể.    

truong hop nao duoc cham dut hieu luc ma so thue Tăng cường hỗ trợ hợp tác xã thực hiện đăng kí mã số thuế
truong hop nao duoc cham dut hieu luc ma so thue Thời gian cấp mã số thuế tại Cục Thuế Hà Nội không quá 30 phút
truong hop nao duoc cham dut hieu luc ma so thue Cơ quan Thuế chưa nhận được đăng kí, kê khai thuế của Khá Bảnh
truong hop nao duoc cham dut hieu luc ma so thue Lưu ý khi đăng kí mã số thuế cho người phụ thuộc
truong hop nao duoc cham dut hieu luc ma so thue
Có thể thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản. Ảnh Thuỳ Linh.

Theo đó, trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản.

Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũng dùng cho các trường hợp: thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

Luật Quản lý thuế năm 2019 cũng quy định rõ, trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: chấm dứt hoạt động kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức không kinh doanh; bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương; bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất; bị cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng; nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

Luật Quản lý thuế năm 2019 nêu rõ, mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực; Mã số thuế của tổ chức khi đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng lại.

Bên cạnh đó, mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi chấm dứt hiệu lực thì mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh không bị chấm dứt hiệu lực và được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế khác của cá nhân đó;

Khi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì đồng thời phải thực hiện chấm dứt hiệu lực đối với mã số thuế nộp thay; Người nộp thuế là đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì các đơn vị phụ thuộc phải bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Thùy Linh