Thuốc lá lá vàng sấy chưa tách cọng có được NK qua cửa khẩu phụ Bình Nghi?

10:23 | 27/02/2021

(HQ Online) - Cục Hải quan Lạng Sơn đề nghị được hướng dẫn để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh cũng như hướng dẫn DN thực hiện NK mặt hàng này theo quy định tại Quyết định 23/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ 1/7, cửa khẩu phụ Bình Nghi - Bình Nghi Quan, Na Hình - Kéo Ái, Pò Nhùng - Dầu Ái hoạt động trở lại
Triển khai thông quan hàng hóa tại cửa khẩu phụ Bình Nghi (Lạng Sơn)

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, ngày 18/12/2020, Tổng công ty Khánh Việt có công văn số 624/TCTKV gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Theo đề nghị, công ty xin được NK mặt hàng thuốc lá lá vàng sấy chưa tách cọng qua cửa khẩu phụ Bình Nghi.

Ngày 6/1/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn có công văn số 08/UBND-KT báo cáo Bộ Công Thương về việc xin ý kiến NK nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi, tỉnh Lạng Sơn của Tổng công ty Khánh Việt.

Ngày 25/1/2021, Bộ Công Thương có công văn số 447/BCT-XNK trả lời, theo đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn DN thực hiện NK mặt hàng nguyên liệu thuốc lá theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 23/2019/QĐ- TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ngày 28/1/2021, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn có công văn số 358/VP KT giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất nội dung hướng dẫn thực hiện NK mặt hàng nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi.

1629-img-8422
Hoạt động XNK tại cửa khẩu phụ Bình Nghi. Ảnh: H.Nụ

Để hướng dẫn DN, ngày 8/2/2021, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn có công văn 167/SCT QLTM báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn và đề xuất nội dung hướng dẫn Tổng công ty Khánh Việt NK nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi.

Nhằm triển khai, ngày 17/2/2021, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn có công văn 569/VP-KT gửi Cục Hải quan Lạng Sơn hướng dẫn áp dụng Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến NK nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho Cục Hải quan Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét và đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn áp dụng Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa NK phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập liên quan đến đề nghị NK nguyên liệu thuốc lá của Tổng công ty Khánh Việt.

Cũng theo công văn 569/VP-KT của UBND tỉnh Lạng Sơn, sau khi có hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Lạng Sơn, các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, giải quyết đề nghị của Tổng công ty Khánh Việt về NK nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đúng theo quy định.

Nhằm có cơ sở báo cáo cũng như hướng dẫn cụ thể các chính sách, tạo điều kiện tối đa cho DN, Cục Hải quan báo cáo và xin ý kiến của Tổng cục Hải quan về việc mặt hàng thuốc lá lá vàng sấy chưa tách cọng của Tổng công ty Khánh Việt có được NK khẩu phụ Bình Nghi theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg không?

Nụ Bùi