Sửa quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để bảo vệ nhà đầu tư

10:24 | 24/12/2021

(HQ Online) - Xuất phát từ những rủi ro và bất cập trong việc chào bán trái phiếu DN (TPDN), Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá tình hình thị trường TPDN thời gian qua để xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP (Nghị định 153) về phát hành TPDN riêng lẻ.

Xây dựng quy định về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Sửa đổi Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Xử phạt VsetGroup, APEC vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Sửa quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để bảo vệ nhà đầu tư
Sửa quy định về chào bán TPDN giúp thị trường tiếp tục phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.
Ảnh: ST

Ngăn chặn tăng trưởng nóng

Theo Bộ Tài chính, thời gian gần đây, thị trường TPDN có dấu hiệu tăng trưởng nóng, xuất hiện một số hiện tượng huy động vốn trái phiếu chưa tuân thủ quy định của pháp luật. Do đó, để thị trường tiếp tục phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường công tác quản lý, giám sát.

Dự thảo nghị định này cũng bổ sung các quy định để đẩy nhanh việc thiết lập thị trường giao dịch TPDN riêng lẻ tại Sở GDCK cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm tăng tính thanh khoản, tăng cường tính công khai, minh bạch, tăng cường quản lý, giám sát đối với các trái phiếu đưa vào giao dịch trên thị trường thứ cấp; sửa đổi một số quy định về thời hạn và nội dung công bố thông tin nhằm khắc phục những bất cập thời gian vừa qua, tăng cường tính minh bạch của DN phát hành trái phiếu và việc sử dụng vốn phát hành trái phiếu của DN.

Theo Bộ Tài chính, một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153 là sửa đổi quy định về mục đích phát hành TPDN nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của DN phát hành trong việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu đúng mục đích.

Theo đó, khoản 1 Điều 5 về nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn TPDN được sửa đổi, bổ sung theo hướng: “Mục đích phát hành trái phiếu bao gồm: để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư; tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại nguồn vốn của chính DN hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. DN không được phát hành trái phiếu để góp vốn dưới mọi hình thức, mua cổ phần, mua trái phiếu của DN khác, hoặc cho DN khác vay vốn. DN phải nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành theo quy định tại Điều 13 Nghị định này và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của DN phải đảm bảo chỉ được sử dụng cho chính DN phát hành, đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư”. Đồng thời bổ sung điểm a1 khoản 3 Điều 8 theo hướng, trường hợp phát hiện DN phát hành sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu không đúng mục đích tại phương án phát hành trái phiếu hoặc cam kết với nhà đầu tư thì nhà đầu tư yêu cầu DN phát hành trái phiếu mua lại trái phiếu trước hạn.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, UBCKNN cho biết đã xử phạt 1 công ty chứng khoán và 2 DN trong chào bán TPDN. Trong đó, theo UBCKNN, Công ty cổ phần Tập đoàn VsetGroup đã chào bán trái phiếu do VsetGroup phát hành mà không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN đồng thời kết quả kiểm tra cho thấy hoạt động chào bán trái phiếu của VsetGroup có dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. VsetGroup báo cáo đã ký hơn 670 hợp đồng mua bán trái phiếu từ 1/1/2020 đến 27/10/2021 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng với mục đích là để tài trợ vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan đến sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu. DN này không theo dõi, hạch toán, trình bày trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020 và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021 của DN đối với các khoản tiền thu được từ chào bán trái phiếu, trả lãi vay trái phiếu, trả gốc vay trái phiếu đến hạn. Đáng chú ý, các khoản tiền thu được từ chào bán trái phiếu được các cá nhân trong DN rút ra khỏi tài khoản của DN và không được nhập quỹ đầy đủ, không được theo dõi trên sổ sách kế toán của DN.

Bổ sung quy định về xếp hạng tín nhiệm

Ban soạn thảo cũng bổ sung điểm d khoản 1 Điều 8 quy định: “Trước khi thực hiện giao dịch mua, bán trái phiếu, nhà đầu tư phải được xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”. Dự thảo này cũng bổ sung, sửa đổi cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là đối tượng được phép đầu tư và giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ. Cụ thể, TPDN chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân chỉ được mua TPDN chào bán riêng lẻ có xếp hạng tín nhiệm, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Về hồ sơ chào bán TPDN, dự thảo nghị định bổ sung quy định về xếp hạng tín nhiệm đối với một số loại trái phiếu phát hành nhằm tăng tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng trái phiếu được phát hành, đồng thời giúp thị trường có thói quen sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm để đánh giá rủi ro của trái phiếu, tiệm cận với thông lệ quốc tế, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư. Nếu như Nghị định 153 quy định phải có “kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với DN phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có)”, thì dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều Nghị định 153 quy định cụ thể hơn về xếp hạng tín nhiệm theo hướng hồ sơ chào bán phải có kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với DN phát hành trái phiếu và trái phiếu phát hành trong trường hợp phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, phát hành trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không có bảo lãnh thanh toán, DN phát hành có kết quả kinh doanh của năm liền trước năm phát hành lỗ hoặc có lỗ lũy kế tính đến năm phát hành.

Hoài Anh