Sẽ thay đổi quy định về chế độ báo cáo của công ty, quỹ đầu tư chứng khoán

09:51 | 19/04/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

se thay doi quy dinh ve che do bao cao cua cong ty quy dau tu chung khoan Quỹ đầu tư chứng khoán huy động hơn 7.000 tỷ đồng năm 2014
se thay doi quy dinh ve che do bao cao cua cong ty quy dau tu chung khoan Chính thức áp dụng 16 thủ tục mới về quỹ đầu tư chứng khoán
se thay doi quy dinh ve che do bao cao cua cong ty quy dau tu chung khoan Quyết liệt thanh, kiểm tra các quỹ đầu tư chứng khoán
se thay doi quy dinh ve che do bao cao cua cong ty quy dau tu chung khoan Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
se thay doi quy dinh ve che do bao cao cua cong ty quy dau tu chung khoan
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 212/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ. Ảnh Internet.

Theo đó, dự thảo Thông tư Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.

Cụ thể, dự thảo quy định "Bản sao hợp lệ" là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực”.

Dự thảo cũng quy định, trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo kiểm soát nội bộ và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Báo cáo phải chỉ rõ các rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động của công ty, hoạt động quản lý tài sản khách hàng ủy thác và các hoạt động kiểm tra, giám sát ở từng đơn vị, từng bộ phận, từng hoạt động nghiệp vụ được cấp phép.

Trường hợp công ty quản lý quỹ có thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, báo cáo kiểm soát nội bộ phải có nội dung báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, trong đó phải nêu rõ ý kiến đánh giá, kết luận của bộ phận kiểm toán, cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán; ý kiến giải trình của đối tượng kiểm toán; các biện pháp khắc phục, xử lý vi phạm và hoàn thiện.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở. Theo đó, dự thảo quy định, báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ phải được thực hiện định kỳ hàng tháng, quý và năm theo mẫu quy định.

Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi một số điều của Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên. Theo quy định tại dự thảo, bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Dự thảo thông tư cũng sửa đổi, bổ sung,một số điều của Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán. Theo đó, quy định hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này, bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân còn hiệu lực hoặc tài liệu cá nhân hợp pháp khác.

Dự thảo cũng sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, dự thảo thông tư quy định đối với các khoản đầu tư chưa tất toán xong, tổ chức kinh doanh chứng khoán báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình tất toán cho đến khi tất toán xong các khoản đầu tư. Công ty quản lý quỹ báo cáo theo mẫu Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.

Đối với các khoản đầu tư chưa tất toán xong, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình tất toán các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán theo mẫu Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, pháp luật về thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán cho đến khi tất toán xong các khoản đầu tư.

Thùy Linh