Sẽ đánh giá lại các chính sách thuế liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa

09:30 | 26/07/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang nghiên cứu, đánh giá Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp, trong đó có các chính sách thuế liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chi phí nguyên liệu, logistics tăng cao khiến biên lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp dệt may bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa: H.Dịu
Bộ Tài chính sẽ đánh giá lại các chính sách thuế liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: H.Dịu.

Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cứ tri tỉnh An Giang. Theo đó, cử tri cho biết, theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018, tại Điều 10 quy định: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế TNDN”.

Cùng với đó, tại điểm d khoản 2 Điều 16 Luật Hỗ trợ DNNVV có quy định về chính sách hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh như sau: “Miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế TNDN”.

Theo cử tri, các chính sách ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có quy định cụ thể tại Điều 10, Điều 16 Luật Hỗ trợ DNNVV, nhưng hiện nay vẫn chưa thực hiện được do Luật Thuế TNDN hiện hành vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung đồng bộ với Luật Hỗ trợ DNNVV. Vì vậy, để tiếp tục cụ thể hóa chủ trương hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp có quy mô nhỏ theo tinh thần Luật Hỗ trợ DNNVV thì cần nghiên cứu trình sửa đổi Luật Thuế TNDN, bổ sung chính sách ưu đãi thuế đối với nhóm đối tượng là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, đặc biệt là chính sách ưu đãi để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp.

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, liên quan đến việc xây dựng giải pháp để hỗ trợ nhóm đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV, trong năm 2019 và năm 2020, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tại các Tờ trình số 271/TTr-CP ngày 02/7/2019 và Tờ trình số 180/TTr-CP ngày 28/4/2020) dự án Nghị quyết về một số chính sách thuế TNDN nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, trong đó đề xuất áp dụng mức thuế suất 15% đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và 17% đối với doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì nội dung này sẽ đưa vào Luật Thuế TNDN khi sửa đổi.

Đối với dự án Luật thuế TNDN sửa đổi, thực hiện Quyết định số 2114/QĐ TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể các luật thuế, trong đó có Luật Thuế TNDN để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế và tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế, trong đó có các chính sách thuế liên quan đến DNNVV.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm thuế TNDN năm 2020 (Nghị quyết số 116/2020/QH14) và năm 2021 (Nghị quyết số 406/NQ UBTVQH15) để hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19, đối tượng được áp dụng đã bao gồm tất cả nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời mức giảm 30% số thuế phải nộp là tương đương với mức thuế suất khoảng 14% (bằng 70% của mức thuế suất hiện hành là 20%). Như vậy là ưu đãi hơn so với đề xuất áp dụng mức thuế suất 15%, 17% cho nhóm doanh nghiệp này.

Thùy Linh