Nhiều chính sách quan trọng lĩnh vực hải quan được ban hành

09:47 | 06/04/2021

(HQ Online) - Xác định rõ tầm quan trọng của công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật hải quan, trong quý 1/2021, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng.

Kiến nghị quy định riêng về thủ tục hải quan cho hàng hóa qua thương mại điện tử
Thẩm quyền xử lý và các bước xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
Ban hành Sổ tay nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
Dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm  đối với hàng hóa nhập khẩu được thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Linh
Một buổi hội thảo tham vấn doanh nghiệp về dự thảo nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan tổ chức . Ảnh: N.Linh

Đáng chú ý là Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”; Quyết định 07/2021/QĐ-TTg ngày 2/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình (Hà Nội);

Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan, được Chính phủ ký ban hành ngày 7/1/2021.

Cũng trong những tháng đầu năm, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ký ban hành 4 Thông tư và 1 Quyết định.

Cụ thể: Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/1/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 16/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 07/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu trong Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/2/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan cũng trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/TT-BTC ngày 19/3/2021 bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, Hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh thư Hải quan và Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 19/3/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ cấp phát, sử dụng trang phục Hải quan, việc quản lý, sử dụng chứng minh Hải quan và tiêu chuẩn kỹ thuật các dấu hiệu đặc trưng xe ô tô kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tiếp tục hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015; Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018...

Theo Tổng cục Hải quan, mặc dù số lượng văn bản, đề án thuộc chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều nội dung phức tạp, phải lấy ý kiến nhiều bộ, ngành, song Tổng cục Hải quan đã triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật theo những định hướng và giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành.

Qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế chính sách lĩnh vực hải quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

N.Linh