Lên danh sách giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018

15:02 | 22/04/2019

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định 611/QĐ-BTC công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018. 

len danh sach giam sat dau tu von nha nuoc vao doanh nghiep nam 2018 Cổ phần hóa, thoái vốn chậm do địa phương kéo dài thời gian xử lý đất
len danh sach giam sat dau tu von nha nuoc vao doanh nghiep nam 2018 Dự kiến rà soát lại toàn bộ việc sắp xếp nhà, đất công của DNNN
len danh sach giam sat dau tu von nha nuoc vao doanh nghiep nam 2018 Sẽ xử lý trách nhiệm cá nhân đại diện DNNN chưa niêm yết sau cổ phần hóa
len danh sach giam sat dau tu von nha nuoc vao doanh nghiep nam 2018
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018. Các trường hợp không phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018 thì không thực hiện giám sát.

Việc giám sát thực hiện theo các nội dung quy định tại: Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể: Việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi quy định tại Luật; việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn để đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Về phương thức giám sát, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các trường hợp báo cáo có phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp còn lại trên cơ sở các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp theo kế hoạch đã phê duyệt theo các nội dung, mẫu biểu quy định.

Các cơ quan đại diện chủ sở hữu tiếp tục rà soát, báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; thực hiện Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước trong năm 2018 theo quy định đã công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2019; gửi kết quả giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018 về Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định.

Đối với các trường hợp đến thời điểm ngày 12/3/2019 chưa gửi Bộ Tài chính Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018 theo quy định tại công văn số 15852/BTC-TC doanh nghiệp ngày 19/12/2018 của Bộ Tài chính thì các cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm về việc không gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định, Bộ Tài chính không có căn cứ lập và công bố kế hoạch giám sát.

Cũng theo quyết định này, có 4 cơ quan (Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải) và 28 địa phương sẽ thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018. Có 13 bộ, ngành và 13 địa phương không thực hiện giám sát do không phát sinh hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, có 3 bộ và 4 địa phương chưa gửi báo cáo nên không có căn cứ lập kế hoạch giám sát.

H.Vân