Hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu theo Nghị định 85/2019/NĐ-CP

10:44 | 16/06/2021

(HQ Online) - Không yêu cầu doanh nghiệp nộp Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu không thuộc diện kiểm tra trước thông quan.

Hướng dẫn thực hiện quy định đối với sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ
Hướng dẫn theo dõi thông tin tờ khai NK tại chỗ hàng gia công, sản xuất XK
Hướng dẫn thực hiện thống nhất miễn thuế theo Nghị định 18
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước, Cục Hải quan Bình Dương. Ảnh Thu Dịu
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước, Cục Hải quan Bình Dương. Ảnh Thu Dịu

Đây là nội dung Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố trong việc thông quan hàng hóa xuất khẩu theo Nghị định 85/2019/NĐ-CP.

Theo đó, việc thông quan hàng hóa xuất khẩu phải kiểm tra chuyên ngành được quy định tại Điều 23 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ, tại khoản 2 quy định: “Trường hợp hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan nhưng thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của người khai hải quan hoặc của nước nhập khẩu thì người khai hải quan không phải nộp kết quả kiểm tra cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục hải quan”.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan kiểm tra, rà soát, không yêu cầu doanh nghiệp nộp Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu không thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước thông quan theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp phát hiện công chức không thực hiện đúng quy định thì kịp thời chấn chỉnh, xử lý và điều chuyển khỏi vị trí công tác.

N.Linh