Hướng dẫn theo dõi thông tin tờ khai NK tại chỗ hàng gia công, sản xuất XK

14:22 | 04/06/2021

(HQ Online) - Để các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện có hiệu quả quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP (gọi tắt Nghị định 18), Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn liên quan đến theo dõi thông tin tờ khai nhập khẩu (NK) tại chỗ hàng gia công, sản xuất xuất khẩu (XK).

Thuê gia công lại trong nội địa thực hiện theo quy định nào của Nghị định 18?
Thống nhất thực hiện các quy định mới của Nghị định 18/2021/NĐ-CP
Hướng dẫn thực hiện thống nhất miễn thuế theo Nghị định 18
Nghị định 18: Bổ sung quy định đảm bảo bình đẳng giữa loại hình sản xuất và gia công
Nghị định 18/2021/NĐ-CP: Siết chặt quản lý hàng gia công, sản xuất XK

Theo Tổng cục Hải quan, sau khi tờ khai XK tại chỗ sản phẩm gia công, sản xuất XK được thông quan thì người khai hải quan phải theo dõi để thông báo cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục XK về thông tin tờ khai NK tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan theo mẫu số 22 Phụ lục 7 ban hành kèm Nghị định 18 trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông quan tờ khai K tại chỗ.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai XK tại chỗ lập sổ theo dõi các tờ khai XK sản phẩm gia công, sản xuất XK tại chỗ theo các chỉ tiêu: Tên, mã số thuế người XK tại chỗ; số tờ khai XK tại chỗ, ngày đăng ký, mã loại hình, ngày thông quan tờ khai XK tại chỗ, ngày hủy tờ khai XK tại chỗ; ngày cuối cùng người nộp thuế phải thông báo thông tin tờ khai NK tại chỗ tương ứng; ngày thực tế thông báo thông tin tờ khai NK tại chỗ tương ứng; số ngày quá hạn thông báo. Số tờ khai hải quan NK nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất XK thuộc diện phải kê khai ấn định thuế.

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng

Để hỗ trợ khai thác các dữ liệu nêu trên, các chi cục hải quan khai thác dữ liệu trên hệ thống Ecustoms-V5 tại các chức năng như sau: Khai thác tại chức năng “TX.Kết nối hệ thống/I. Khai thác dữ liệu tập trung/1. Khai thác dữ liệu tờ khai”.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan khi tiếp nhận các tờ khai XNK tại chỗ do DN khai báo cần kiểm tra, hướng dẫn DN khai báo đúng các chỉ tiêu thông tin để xác định hàng hóa khai báo tờ khai XNK tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Theo đó, các tờ khai XK tại chỗ phải được khai báo đúng cú pháp “#&XKTC” vào ô “Số quản lý nội bộ của DN”, tại tờ khai NK tại chỗ đối ứng cũng khai báo đúng cú pháp “#&NKTC#& Số tờ khai hải quan XK tại chỗ tương ứng (11 ký tự đầu)” vào ô “Số quản lý nội bộ của DN”.

Khai thác tại chức năng “IX.Kết nối hệ thống/H.Tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ/2.Quản lý tờ khai đã thực xuất”. Các chi cục hải quan có thể thống kê danh sách các tờ khai XNK tại chỗ tại 2 chức năng trên hệ thống Ecustoms-V5 gồm: Chức năng “1. Khai thác dữ liệu tập trung” và chức năng “H.Tờ khai XNK tại chỗ/1. Quản lý tờ khai quả hạn 15 ngày”.

Trên cơ sở dữ liệu tờ khai kết xuất từ hai chức năng này, các chi cục hải quan xác định được tờ khai XK tại chỗ đã quá hạn mà chưa có tờ khai NK tại chỗ đối ứng.

Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan tiếp nhận thủ tục XK tại chỗ thường xuyên theo dõi các tờ khai XK sản phẩm gia công, sản xuất XK tại chỗ chưa có thông báo theo mẫu số 22 Phụ lục 7 ban hành kèm Nghị định 18 để kịp thời phát hiện các trường hợp quá thời hạn mà người XK chưa kê khai nộp thuế.

Nụ Bùi