Hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư theo hình thức PPP

07:28 | 25/03/2021

(HQ Online) - Cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sẽ được xây dựng phù hợp với nguyên tắc quản lý hiện nay nhằm tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư thực sự có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý thực hiện dự án.

“Thúc" việc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm
Đưa mô hình cải cách kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm vào thực tiễn
Triển khai Luật PPP: Nhà đầu tư mong muốn gì?
Lựa chọn nhà đầu tư PPP phải phù hợp với thông lệ quốc tế
Mở rộng cơ chế đầu tư PPP có khả năng dẫn đến rủi ro ở cấp độ quốc gia

Hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư theo hình thức PPP

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Ảnh: ST

Phương án tài chính của dự án PPP?

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) được ban hành nhằm tạo khuôn khổ pháp lý chung, có hiệu lực cao, lâu dài, ổn định hơn cho việc thực hiện các dự án PPP tại Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, Luật PPP cơ bản đã quy định chi tiết các nội dung cần quản lý trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP. Tuy nhiên, riêng đối với các nội dung quản lý cần sự linh hoạt trong triển khai áp dụng, đảm bảo phù hợp với thực tiễn thì Luật chỉ quy định các nguyên tắc quản lý và Chính phủ sẽ quy định chi tiết.

Trên cơ sở các nội dung Quốc hội đã giao Chính phủ hướng dẫn Luật PPP, tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu và xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Theo Bộ Tài chính, mục đích của Nghị định này nhằm hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư theo hình thức PPP, tiệm cần dần với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam nhằm tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư thực sự có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý thực hiện dự án...

Một trong những quy định quan trọng nhất của dự thảo này là về phương án tài chính của dự án PPP. Theo đó, Bộ Tài chính cho rằng, nguyên tắc xây dựng phương án tài chính của dự án PPP trên cơ sở dòng tiền sau thuế được chiết khấu theo tỷ suất chiết khấu bình quân gia quyền của lãi suất các nguồn vốn dự án huy động và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Doanh thu tính trong phương án tài chính của dự án và doanh thu thực tế khi áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu tăng, giảm dự án là doanh thu từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, phương án tài chính trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP gồm 8 nội dung: tổng mức đầu tư dự án; các nguồn vốn thực hiện dự án; đề xuất ưu đãi, bảo đảm nếu có; lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; dự kiến các khoản chi phí trong giai đoạn vận hành; phương án thu hồi vốn đầu tư, lợi nhuận của nhà đầu tư; các khoản nộp ngân sách nhà nước nếu có đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng O&M (hợp đồng Kinh doanh - Quản lý); các chỉ tiêu phân tích, đánh giá tính khả thi tài chính của dự án.

"Quy định trên sẽ là cơ sở để xây dựng, phê duyệt phương án tài chính trong lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, đàm phán, ký kết hợp đồng dự án PPP", Bộ Tài chính khẳng định.

3 nguyên tắc quản lý

Việc quản lý, sử dụng, thanh toán vốn nhà nước trong thực hiện dự án PPP cũng đã được Bộ Tài chính quy định rất cụ thể tại dự thảo Nghị định. Theo đó, sẽ có 3 nguyên tắc quản lý, sử dụng vốn nhà nước hỗ trợ cho dự án PPP.

Nguyên tắc đầu tiên, tỷ lệ vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng công trình tạm không quá 50% tổng mức đầu tư dự án. Việc sử dụng vốn đầu tư phải quy định cụ thể trong hợp đồng dự án PPP về tỷ lệ, giá trị, tiến độ, điều kiện thanh toán.

Nguyên tắc thứ hai, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công để hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, giá trị tài sản công được thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Nguyên tắc thứ ba, nguồn vốn nhà nước để thanh toán cho các dự án PPP phải thực hiện theo hợp đồng BTL (Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ), BLT (Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao). Cụ thể, vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm để thanh toán cho chi phí đầu tư thuộc tổng mức đầu tư, chi thường xuyên được bố trí trong dự toán chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thanh toán cho các khoản chi phí và các khoản phải trả khác phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án PPP.

Đáng chú ý, tại dự thảo này, Bộ Tài chính nêu rõ, vốn đầu tư công hỗ trợ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được thanh toán trên cơ sở cơ quan quản lý phần vốn nhà nước xác nhận khối lượng hoàn thành và theo tỷ lệ, tiến độ, điều kiện trong hợp đồng dự án, phù hợp với kế hoạch vốn, dự toán hàng năm được giao. Vốn nhà nước thanh toán định kỳ cho các hợp đồng BTL, hợp đồng BLT trên cơ sở khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp và phù hợp với kế hoạch vốn, dự toán hàng năm được giao. Đặc biệt, cơ quan đề nghị thanh toán phần vốn nhà nước sẽ phải chịu trách nhiệm xác định việc doanh nghiệp dự án PPP đảm bảo các điều kiện giải ngân phần hỗ trợ của nhà nước.

Thùy Linh