Hàng xuất khẩu tái nhập nguyên trạng được hoàn thuế và không thu thuế nhập khẩu

10:46 | 03/08/2021

(HQ Online) - Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH1 thì hàng hóa XK sau đó tái nhập nguyên trạng (chưa qua sử dụng, gia công, chế biến ở nước ngoài) được hoàn thuế XK và không thu thuế NK.

Hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công được miễn thuế
Cơ quan Hải quan chỉ quản lý thu và hoàn thuế nộp thừa ở khâu nhập khẩu
Chính sách thuế GTGT, trị giá tính thuế đối với phần mềm nhập khẩu
Không có cơ sở hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất

Theo Tổng cục Hải quan, điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế đối với trường hợp: “Người nộp thuế đã nộp thuế XK nhưng hàng hóa XK phải tái nhập được hoàn thuế XK và không phải nộp thuế NK”.

Cũng tại khoản 2 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”.

Tại Điều 33 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Hàng hóa XK đã nộp thuế XK nhưng phải tái nhập được hoàn thuế XK và không phải nộp thuế NK, gồm: a) Hàng hóa đã XK nhưng phải tái nhập trở lại Việt Nam...”.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục HQ Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Khoản 19 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi Điều 37a Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp không thu thuế gồm: “Không thu thuế đối với hàng hóa không phải nộp thuế XNK quy định tại Điều 33, Điều 34 Nghị định này”.

Theo đó, ngày 18/5/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ, trường hợp hàng hóa tạm nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế sẽ thực hiện khai báo theo mã loại hình G13 – tạm nhập miễn thuế.

Trước đó, tại Điểm a khoản 6 Điều 27 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/5/2018 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “Cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ DN ưu tiên) nếu đủ cơ sở để xác định hàng hóa tái nhập là hàng đã XK trước đây; hàng hóa XK là hàng đã NK trước đây, tờ khai XK hoặc NK lần đầu không phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn thì ban hành quyết định không thu thuế ngay trong thông quan. Việc ban hành quyết định không thu thuế thực hiện tương tự ban hành quyết định hoàn thuế quy định tại Điều 22 Quy trình này”.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, theo Tổng cục Hải quan, hàng hóa XK sau đó tái nhập nguyên trạng (chưa qua sử dụng, gia công, chế biến ở nước ngoài) được hoàn thuế XK và không thu thuế NK theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH1.

Như vậy, cơ quan Hải quan phải thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 27 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về quy trình hoàn thuế, không thu thuế để làm cơ sở ban hành quyết định không thu thuế trong thông quan đối với hàng hóa tái nhập.

Nụ Bùi