Hàng nhận ủy thác nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế

10:22 | 21/10/2021

(HQ Online) - Theo quy định hàng hóa do tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu nhưng với điều kiện giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác không bao gồm thuế nhập khẩu.

Hướng dẫn thực hiện xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu ủy thác
Làm rõ về thủ tục miễn thuế, hoàn thuế trong trường hợp nhập khẩu ủy thác cho doanh nghiệp

Trước phản ánh của một số doanh nghiệp và đơn vị hải quan địa phương trong việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác để sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đã nhanh chóng có hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, tại Điều 155 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định về ủy thác mua bán hàng hóa thì “Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác”.

Khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: “Tổ chức, cá nhân nhập khẩu ủy thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hóa để cung cấp cho đối tượng quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác, trúng thầu với điều kiện giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu”.

Công chức Hải quan Hữu Nghị kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Thanh Liêm
Công chức Hải quan Hữu Nghị kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Thanh Liêm

Cũng tại Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng đã quy định rõ về thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng xuất khẩu; về báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu.

Đối chiếu với các quy định trên, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp tổ chức, cá nhân đủ điều kiện miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 25/4/2021) nhưng ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hóa để cung cấp cho tổ chức, cá nhân ủy thác sản xuất hàng xuất khẩu thì hàng hóa do tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu, hồ sơ, chứng từ phải đáp ứng điều kiện giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác không bao gồm thuế nhập khẩu.

Trong đó, tổ chức, cá nhân ủy thác có trách nhiệm thực hiện thông báo cơ sở sản xuất, báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 56, Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36, khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong đó, việc kiểm tra cơ sở sản xuất được cơ quan Hải quan thực hiện đối với tổ chức, cá nhân ủy thác. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, hướng dẫn này sẽ thay thế hướng dẫn tại công văn số 3690/TCHQ-TXNK ngày 22/7/2021.

Nụ Bùi