Hàng hóa mới gửi với mục đích bảo hành sẽ không được miễn thuế NK

08:23 | 15/03/2023

(HQ Online) - Công ty TNHH Jebsen & Jenssen Ingredients Việt Nam đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn chính sách thuế NK đối với hàng hóa tạm xuất hoặc tạm xuất tái nhập để bảo hành sửa chữa, thay thế.

Hàng tạm xuất tái nhập để cho thuê không được miễn thuế
Điều kiện nào để được miễn thuế hàng NK thực hiện hợp đồng hợp tác sản xuất?
Hàng hóa NK bảo vệ môi trường được hưởng chính sách ưu đãi miễn thuế
Đối tượng nào được đăng ký cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng?

Nhằm hướng dẫn cụ thể để DN triển khai thực hiện vào thực tế đạt hiệu quả, theo Tổng cục Hải quan, liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã tạm xuất nhưng không tái nhập đã được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Theo đó, thủ tục hải quan thực hiện tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định hàng hóa XK được miễn thuế XK, đã được giải phóng hàng nhưng sau đó có thay đổi mục đích miễn thuế thì phải khai tờ khai hải quan mới.

Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa
Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hòa

Chính sách quản lý hàng hóa XK, chính sách thuế đối với hàng hóa XK được thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Còn đối với hàng hóa mới nhập về để thay thế, thực hiện thủ tục NK (không phải tái nhập) hàng hóa thông thường quye định tại mục 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Liên quan đến chính sách thuế, tại điểm c, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định hàng hóa tạm nhập tái xuất để bảo hành, sửa chữa, thay thế được miễn thuế NK.

Căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp Công ty TNHH Jebsen & Jenssen Ingredients Việt Nam tạm xuất sản phẩm để bảo hành, sửa chữa, thay thế, nhưng nhà cung cấp xác định chất lượng kèm, không thể sửa chữa và nhà cung cấp gửi hàng hóa mới cho mục đích bảo hành, không thanh toán thì không thuộc trường hợp hàng hóa tạm xuất, tái nhập do hàng hóa NK trở lại không phải là hàng hóa đã xuất đi, do đó, không thuộc trường hợp miễn thuế NK.

Nụ Bùi