Đối tượng nào được đăng ký cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng?

10:36 | 13/10/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đối tượng nào được đăng ký cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng?
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh được quy định tại dự thảo Thông tư gồm: hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; chế độ báo cáo, công bố thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các mẫu biểu.

Các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm là các đối tượng chịu tác động bởi quy định của dự thảo Thông tư này.

Dự thảo đã quy định cụ thể về việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng. Theo đó, đối tượng đăng ký cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng (giao dịch trực tuyến) là tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật Kinh doanh bảo hiểm và không thuộc trường hợp sau: đang trong quá trình giải thể, phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động; đang áp dụng biện pháp cải thiện, can thiệp sớm hoặc kiểm soát; các trường hợp bị đình chỉ hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Về thủ tục chấp thuận cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng, dự thảo nêu rõ: doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm lập hồ sơ theo quy định và lựa chọn phương thức giải quyết thủ tục với Bộ Tài chính thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp hồ sơ cần sửa đổi bổ sung, Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu bổ sung hoặc giải trình bằng văn bản đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ của Bộ Tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu gửi Bộ Tài chính. Sau thời hạn này nếu doanh nghiệp bảo hiểm không bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Bộ Tài chính có quyền từ chối chấp thuận.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Tài chính xem xét và có văn bản chấp thuận cho phép cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng. Trường hợp từ chối, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thùy Linh