Cục Hải quan Thừa Thiên Huế tập huấn nghị định về thuế cho doanh nghiệp

16:01 | 26/04/2021

(HQ Online) - Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu với nhiều quy định mới, để tạo thuận lợi cho DN trên địa bàn thực hiện Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đã tổ chức giới thiệu các điểm mới nhằm nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp nắm rõ khi triển khai áp dụng.

Nghị định 18: Bổ sung quy định đảm bảo bình đẳng giữa loại hình sản xuất và gia công
Tổng cục Hải quan hướng dẫn Nghị định 18 cho trên 200 doanh nghiệp
Nghị định 18: Nới rộng quy định miễn thuế
Các doanh nghiệp tham gia hội nghị tập huấn tại Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.
Các doanh nghiệp tham gia hội nghị tập huấn tại Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2021. Theo đó, đã sửa đổi 17 nội dung của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, đồng thời bổ sung thêm 4 nội dung mới.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chính đáng chú ý gồm: quy định cụ thể việc áp dụng sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; sửa đổi, bổ sung cơ sở xác định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu; bãi bỏ thủ tục miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng; bổ sung Điều 31a quy định về việc thông báo, kiểm tra tình hình sử dụng hàng hoá nhập khẩu miễn thuế.

Đồng thời, nghị định cũng bổ sung điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan; bổ sung quy định về việc không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; sửa đổi định mức miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện; bổ sung thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều ước quốc tế trong trường hợp Điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, số lượng hàng hoá miễn thuế…

Bên cạnh việc phổ biến những nội dung mới tại Nghị định, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế cũng giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp về quy trình gia công lại, thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng, thủ tục xử lý tiền thuế nộp thừa đối với doanh nghiệp chế xuất; xử lý phế liệu phế phẩm đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu…

Theo Cục Hải quan Thừa Thiên Huế, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP với các nội dung quy định cụ thể, minh bạch góp phần cải cách thủ tuc hành chính, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nhờ đó, tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu phát triển; đồng thời, củng cố cơ sở pháp lý về chính sách thuế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Như Ngọc (Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Thừa Thiên Huế)