Cử tri có thể đề nghị điều chỉnh hạn mức đất ở địa phương sát thực tế

21:05 | 24/04/2019

(HQ Online) - Theo Bộ Tài chính, trường hợp cần có chính sách hoặc cách tính tỷ lệ % nộp tiền sử dụng đất sau khi chuyển đổi từ đất ở nông thôn sang đô thị, các ban ngành liên quan cần có ý kiến với UBND tỉnh để điều chỉnh.

cu tri co the de nghi dieu chinh han muc dat o dia phuong sat thuc te Sẽ kiểm tra đất thuộc sở hữu Nhà nước do doanh nghiệp sử dụng
cu tri co the de nghi dieu chinh han muc dat o dia phuong sat thuc te Dự kiến rà soát lại toàn bộ việc sắp xếp nhà, đất công của DNNN
cu tri co the de nghi dieu chinh han muc dat o dia phuong sat thuc te Đã có quy định hỗ trợ các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất
cu tri co the de nghi dieu chinh han muc dat o dia phuong sat thuc te
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong văn bản gửi về Bộ Tài chính, cử tri tỉnh Bắc Kạn cho biết, do việc thay đổi đơn vị hành chính (từ xã thành phường) nên đất ở của người dân cũng được xác định lại theo hướng từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị. Một số hộ dân phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức (quá hạn mức đất ở đô thị) trong khi với tổng diện tích đất sử dụng đó (khi xác định là đất ở nông thôn), người dân không bị vượt hạn mức sử dụng đất.

Giải đáp, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 143, Điều 144 Luật Đất đai năm 2013, đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn.

Ngoài ra, đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Theo quy định chính sách thu tiền sử dụng đất tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 76/2014/TT-BTC thì mức thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân căn cứ vào thời điểm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất, giá đất (trong hạn mức giao đất ở, ngoài hạn mức giao đất ở do UBND tỉnh quy định).

Căn cứ những quy định nói trên, hạn mức giao đất ở nông thôn, đất ở đô thị ở địa phương do UBND cấp tỉnh quy định và trên cơ sở hạn mức do UBND cấp tỉnh quy định để xác định tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, quy định tại chính sách thu tiền sử dụng đất là phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 và thực tế của địa phương.

Do đó, trong trường hợp cần thiết hỗ trợ đối với trường hợp thay đổi địa giới hành chính từ xã lên phường thì đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn có ý kiến với UBND tỉnh Bắc Kạn để điều chỉnh hạn mức đất ở tại địa phương cho phù hợp.

H.Vân