Thông tin mới về lộ trình cải cách kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

10:43 | 15/09/2022

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có liên quan để triển khai các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 38/QĐ-TTg, sau khi triển khai giai đoạn đầu, sẽ hướng tới mô hình như tại quyết định giao cơ quan hải quan là đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) đã chia sẻ cụ thể về vấn đề này.

Rà soát quy định giao cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm
Cần cải cách toàn diện kiểm tra an toàn thực phẩm
Cải cách kiểm tra chuyên ngành- những thách thức cần vượt qua
Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Âu Anh Tuấn chia sẻ về vấn đề đổi mới kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Ảnh: Thái Bình
Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Âu Anh Tuấn chia sẻ về vấn đề đổi mới kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Ảnh: Thái Bình

Để tạo thuận lợi trong thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu, ngoài cắt giảm đơn giản hoá thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan có giải pháp gì để thúc đẩy đơn giản hoá thủ tục kiểm tra chuyên ngành, thưa ông?

Để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa, ngoài thủ tục hải quan, doanh nghiệp còn phải làm thủ tục với các bên liên quan như: doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng, hãng tàu và vấn đề quan trọng nhất vướng mắc, tốn khá nhiều thời gian chi phí là thủ tục kiểm tra chuyên ngành với các bộ, ngành có liên quan.

Cơ quan Hải quan là đầu mối Cơ quan thường trực Ủy ban 1899 (Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Một cửa ASEAN, Một cửa Quốc gia (ASW, NSW) và tạo thuận lợi thương mại) đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong thời gian qua, cụ thể trong việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện những bất cập, chồng chéo, vướng mắc. Đồng thời trên cơ sở kiến nghị cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã kiến nghị các bộ, ngành trong việc sửa đổi, bổ sung và đưa ra các thủ tục hành chính đơn giản.

Ngoài ra thực hiện Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Nghị định này đã nhận được sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội và kỳ vọng sau khi ban hành sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, qua đó rút ngắn thời gian, chi phí làm thủ tục cho doanh nghiệp.

Ông Âu Anh Tuấn cho biết: Tổng cục Hải quan với vai trò là đơn vị vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia, đã phối hợp với các bộ, ngành trong việc đưa toàn bộ các thủ tục hành chính (thủ tục kiểm tra chuyên ngành) lên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Hiện gần 250 thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thực hiện trên cổng với 13 bộ ngành, khoảng 55 nghìn doanh nghiệp tham gia, giải quyết trên 5 triệu bộ hồ sơ.

Với việc thực hiện trên cổng đã điện tử hóa hồ sơ, thủ tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan có thể tra cứu thông tin nhanh, rút ngắn thời gian chi phí làm thủ tục. Doanh nghiệp có thể làm thủ tục trực tiếp liên quan đến kiểm tra chuyên ngành với các bộ, ngành thông qua cổng, đồng thời không phải nộp kết quả giấy cho cơ quan Hải quan để kiểm tra mà cơ quan Hải quan có thể kiểm tra trên hệ thống, trên cơ sở đó để quyết định việc thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo kế hoạch của Quyết định 38/QĐ-TTg, Tổng cục Hải quan cũng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành rà soát để sửa đổi các văn bản biệt là Luật, Nghị định, để đảm bảo thủ tục kiểm tra chuyên ngành được đơn giản, nhanh chóng giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, một mặt giúp cơ quan quản lý có đầy đủ các thông tin để phục vụ quản lý, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Xin ông cho biết, trong thời gian tới cơ quan Hải quan sẽ có giải pháp thế nào để cùng các bộ, ngành thúc đẩy triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 38/QĐ-TTg?

Thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thiện trình Chính phủ sớm ký ban hành Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Bên cạnh đó khi nghị định ban hành, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia, để cho phép tất cả các thủ tục, đặc biệt là thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm sẽ thực hiện toàn bộ trên cổng.

Mặc dù, hiện nay các doanh nghiệp đã thực hiện một số thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm trên cổng dịch vụ công của các bộ, ngành cũng như trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, tuy nhiên chưa hoàn toàn điện tử, chưa hướng tới mô hình số hóa đồng bộ với việc triển khai mô hình hải quan số, hải quan thông minh của ngành Hải quan.

Do đó, cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục nâng cấp để đảm bảo cho phép các doanh nghiệp, bộ ngành có thể thực hiện toàn bộ thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đây là giai đoạn đầu trong việc triển khai nhiệm vụ được giao trong Quyết định 38/QĐ-TTg, trong đó giao cơ quan Hải quan là đầu mối về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm tại cửa khẩu.

Trong giai đoạn sau khi triển khai mức độ rộng hơn, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành để triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này.

Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về lộ trình triển khai?

Theo thống kê của cơ quan Hải quan thì hiện nay có hơn 200 văn bản quy phạm pháp luật từ Luật, Nghị định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kể cả liên quan đến quản lý cấp giấy phép của các bộ.

Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với các bộ rà soát lại để đảm bảo các văn bản được sửa đổi, bổ sung phù hợp với nội dung nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Quyết định 38/QĐ-TTg. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành trong việc trình Quốc hội, Chính phủ ban hành các luật sửa nhiều luật để triển khai được nhiệm vụ.

Thời gian tới sẽ hướng tới mô hình như tại Quyết định 38/QĐ-TTg giao cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu.

Bên cạnh đó, áp dụng đầy đủ các nguyên tắc cải cách kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đã được nêu trong quyết định như: áp dụng quản lý rủi ro; chuyển đổi phương thức kiểm tra từ chặt sang thông thường, giảm… Qua đó giúp doanh nghiệp giảm thời gian chi phí thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành với các cơ quan liên quan, cơ quan Hải quan cũng giảm thời gian thông quan, hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch.

Xin cảm ơn ông!

Ngọc Linh (thực hiện)