Thay đổi mục đích sử dụng hàng nhập không đúng quy định có phải nộp tiền chậm nộp?

14:13 | 08/09/2022

(HQ Online) - Trong quá trình hoạt động nghiệp vụ, Cục Hải quan Bình Phước đang gặp vướng mắc đối với trường hợp tính tiền chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập để sản xuất xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa của Doanh nghiệp tư nhân Hiên Nghĩa.

Sử dụng hàng miễn thuế không đúng mục đích, không khai báo sẽ bị ấn định thuế
Bị ấn định thuế và xử lý nếu không tự giác kê khai thay đổi mục đích sử dụng
Trường hợp nào không tính tiền chậm nộp, không xử phạt vi phạm hành chính?

Tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ quy định: “... hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập tải xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”.

Công chức Hải quan Bình Phước kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.H
Công chức Hải quan Bình Phước kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.H

Điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kẻ khai, nộp thuế với cơ quan Hải quan, nếu cơ quan Hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu ban đầu, nộp tiền chậm nộp và bị xử lý theo quy định hiện hành”.

Bên cạnh đó, tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: “Điểm a khoản 4 Điều 55 quy định thời hạn nộp thuế: “Thời hạn nộp thuế khai bổ sung, nộp số tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu”.

Điểm a khoản 1 Điều 59 quy định một trong các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp: “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế”.

Điểm a khoản 6 Điều 17 Nghị định 126/2020 NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời hạn nộp tiền thuế ấn định: a) Thời hạn nộp tiền thuế ấn định thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 55 Luật Quản lý thuế”.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Hiên Nghĩa đã nộp thuế theo tờ khai nhập khẩu ban đầu, sau đó bị ấn định thuế do tự ý thay đổi mục đích sử dụng và kê khai, nộp thuế không đúng quy định thì phải nộp tiền chậm nộp.

Trong đó, thời điểm tính chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai ban đầu. Cách tính tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 9 Thông tư 06/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nụ Bùi