Sản phẩm thuê gia công tại khu phi thuế quan phải nộp thuế nhập khẩu

10:52 | 13/03/2023

(HQ Online) - Theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK, sản phẩm thuê gia công tại khu phí thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Miễn thuế NK máy móc, thiết bị thuê mượn thực hiện hợp đồng gia công
Hải quan chia sẻ kinh nghiệm quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất
Chú trọng hỗ trợ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất
Khi gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp chế xuất có phải nộp thuế?

Tại Điều 9, Luật Thuế XK, thuế NK và các Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP đã quy định rõ về chính sách hoàn thuế đối với hàng hóa XNK.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bình Dương. Ảnh: T.D
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bình Dương. Ảnh: T.D

Theo đó, Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định, người nộp thuế (có hợp đồng gia công) giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa NK hoặc bán thành phẩm được gia công từ toàn bộ hàng hóa NK để thuê tổ chức, cá nhân khác nhận gia công lại tại khu phi thuế quan thì số hàng hóa đó được miễn thuế XK. Tuy nhiên, nếu sản phẩm thuê gia công tại khu phi thuế quan NK vào nội địa Việt Nam sẽ phải nộp thuế NK theo quy định.

Như vậy đối chiếu với quy định hiện hành, sản phẩm thuê gia công tại khu phí thuế quan NK vào nội địa Việt Nam, DN phải nộp thuế NK. Trường hợp DN đã nộp thuế NK đối với sản phẩm thuê gia công tại khu phi thuế quan khi NK vào nội địa Việt Nam, sau đó XK sản phẩm này ra nước ngoài thì không được hoàn thuế NK.

Nụ Bùi