Quyết toán cổ phần hóa, Tập đoàn Cao su được hoàn trả 132 tỷ đồng

10:04 | 06/10/2021

(HQ Online) - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – CTCP (GVR) vừa công bố thông tin về quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hóa.

Thoái vốn tại Sabeco, Vinamilk, FPT để cân đối nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn
Phê duyệt phương án cổ phần hóa 3 doanh nghiệp
Việc tuân thủ VNTLAS sẽ gíp nâng cao sức cạnh tranh cho người trồng cao su
Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm Tập đoàn Cao su chuyển sang công ty cổ phần là hơn 41.106 tỷ đồng

Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt quyết toán tài chính, tiền thu từ cổ phần hóa, chi phí cổ phần hóa, kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Cụ thể, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần (ngày 1/6/2018) là hơn 41.106 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của tập đoàn là 40.000 tỷ đồng, trong đó số cổ phần do nhà nước nắm giữ là hơn 3,87 tỷ cổ phần, tương ứng với giá trị hơn 38.708 tỷ đồng tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, chiếm 96,77% vốn điều lệ.

Số tiền phải nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là hơn 1.313 tỷ đồng. Số tiền này không bao gồm hơn 75 tỷ đồng giữ lại của kinh phí rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Số tiền tập đoàn đã nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 1.445 tỷ đồng, theo đó quỹ hoàn trả lại doanh nghiệp hơn 132 tỷ đồng.

Chi phí cổ phần hóa là gần 19 tỷ đồng, kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư là hơn 33,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2021, GVR có tổng tài sản hơn 79.000 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn của công ty là 21.934 tỷ đồng, bao gồm 6.558 tỷ đồng tiền (và tương đương tiền), 8.857 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, 2.460 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, 3.177 tỷ đồng hàng tồn kho…

Tài sản dài hạn có 57.069 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định là 32.603 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn là 15.113 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn là 692 tỷ đồng, tập đoàn phải trích lập dự phòng phải thu dài hạn số tiền lên tới 455 tỷ đồng.

Hiện cổ phiếu GVR đã được thêm vào rổ chỉ số VN30-Index và đang giao dịch ở mức giá 37.700 đồng/đơn vị, gấp gần 3 lần sau 1 năm.

Nguyễn Hiền