Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

14:40 | 13/06/2019

(HQ Online) - Sáng nay, 13/6, tại phiên họp toàn thể tại hội trường, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với 439/450 (đạt 90,70%) đại biểu Quốc hội tán thành.

hon 90 dai bieu quoc hoi tan thanh thong qua luat dau tu cong sua doi Xem xét thông qua Luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp vào Kỳ họp thứ 9
hon 90 dai bieu quoc hoi tan thanh thong qua luat dau tu cong sua doi Sửa Luật Đầu tư công: “Không sợ thiếu luật, chỉ sợ thiếu người thực thi có trách nhiệm"
hon 90 dai bieu quoc hoi tan thanh thong qua luat dau tu cong sua doi Luật Đầu tư công (sửa đổi) vẫn nóng trước giờ G
hon 90 dai bieu quoc hoi tan thanh thong qua luat dau tu cong sua doi
Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải nêu rõ, về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật về thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn (ĐTCTH): Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH), quy định Quốc hội khóa mới quyết định kế hoạch ĐTCTH giai đoạn mới.

Về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch ĐTCTH, theo kết quả lấy ý kiến ĐBQH ngày 3/6/2019 về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục ĐTCTH, do không có phương án nào được trên 50% ĐBQH lựa chọn, UBTVQH xin Quốc hội cho giữ cơ bản như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành; đồng thời, chỉnh lý một số chi tiết để đảm bảo đồng bộ với Luật Ngân sách nhà nước (NSNN).

Cụ thể như sau, về thẩm quyền của Quốc hội, UBTVQH xin giữ nguyên quy định Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với: Chương trình mục tiêu quốc gia; dự án quan trọng quốc gia theo khoản 1 Điều 17 của Luật Đầu tư công hiện hành và cũng trùng khớp với quy định của dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

Về “Nội dung báo cáo kế hoạch ĐTCTH trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”: UBTVQH giữ cơ bản như quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công hiện hành, chỉ bổ sung nội dung trình về “định hướng cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực trong trung hạn” và tổng mức vốn kế hoạch ĐTCTH của từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương…

Luật Đầu tư công (sửa đổi) quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

hon 90 dai bieu quoc hoi tan thanh thong qua luat dau tu cong sua doi
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Về nguyên tắc quản lý đầu tư công, Luật quy định: Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của đất nước và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn; bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực; không để thất thoát, lãng phí; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công.

Luật quy định dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí: Sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên; ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường (bao gồm: Nhà máy điện hạt nhân; sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên; sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên; di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác; dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định).

Về quy định chuyển tiếp, Luật Đầu tư công (sửa đổi) quy định: Chương trình, dự án đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư trước ngày Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 có hiệu lực thì phải thực hiện điều chỉnh quyết định đầu tư chương trình, dự án theo quy định của Luật này.

Chương trình, dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 mà chưa có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định thì phải thực hiện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án theo quy định của Luật này.

Chương trình, dự án đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thì tiếp tục thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 31/12/2014. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương được phép thực hiện và giải ngân đến hết 3/12/2021.

Luật Đầu tư công (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Thanh Nguyễn