Quốc hội liên tiếp thông qua 4 luật

13:39 | 14/06/2019

(HQ Online) - Trong phiên làm việc sáng nay 14/6, Quốc hội đã thông qua 4 luật gồm:  Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Giáo dục (sửa đổi);  Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia.

quoc hoi lien tiep thong qua 4 luat Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
quoc hoi lien tiep thong qua 4 luat Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)
quoc hoi lien tiep thong qua 4 luat Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2017
quoc hoi lien tiep thong qua 4 luat
Trong sáng 14/6, các đại biểu Quốc hội liên tiếp biểu quyết thông qua 4 luật

Thứ nhất, với Luật Thi hành án hình sự sửa đổi, Quốc hội đã thông qua với 443/449 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,53% tổng số đại biểu Quốc hội.

Với 16 chương 207 điều, Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án; quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người, pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp.

Sau khi được Quốc hội thông qua, Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Thứ hai, với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ, Quốc hội đã thông qua với 448/448 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo đó, tại Điều 1 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật quy định dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là bộ phận cấu thành của hoạt động kinh doanh bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhằm mục đích sinh lợi…

Tại Điều 2 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật quy định Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Về quy định chuyển tiếp, Luật quy định, trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực, cá nhân, tổ chức đang cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng các quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại Luật này. Trường hợp sau 1 năm không đáp ứng các quy định về điều kiện thì cá nhân, tổ chức không được tiếp tục cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cho đến khi đáp ứng đủ điều kiện.

quoc hoi lien tiep thong qua 4 luat
Các đại biểu Quốc hội tại phiên làm việc sáng 14/6

Thứ ba, với Luật Giáo dục (sửa đổi), Quốc hội thông qua với 414/453 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 85,54% tổng số đại biểu Quốc hội.

Với 9 Chương 115 Điều, Luật Giáo dục (sửa đổi) quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.

Luật nêu rõ: Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; bảo đảm cân đối cơ cấu ngành nghề, trình độ, nguồn nhân lực và phù hợp vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng.

Để bảo đảm tính khả thi, Luật quy định nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; ưu tiên đầu tư cho phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có khu công nghiệp. Nhà nước khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho giáo dục. Ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Luật Giáo dục (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Thứ tư, với Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia, Quốc hội đã biểu quyết thông qua với 408/450 đại biểu tán thành, chiếm 84,30% tổng số đại biểu Quốc hội.

Với 7 chương, 36 điều, Luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia gồm: Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn...

Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Thanh Nguyễn