Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 như thế nào?

12:31 | 16/06/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030.

Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023
Quản lý rủi ro là xu thế tất yếu của quản lý hải quan hiện đại
Thuê gia công lại trong khu phi thuế quan hoặc nước ngoài phải thực hiện theo quy định nào?
Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.

Theo đó, Dự thảo Thông tư này không áp dụng đối với các khoản hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã có hướng dẫn riêng của cấp có thẩm quyền về chế độ chi tiêu tài chính, trừ trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về nội dung, mức chi thì áp dụng theo nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này.

Dự thảo nêu rõ, nguồn vốn đầu tư phát triển sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Về nguồn kinh phí thực hiện, dự thảo nêu rõ kinh phí sẽ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, đề án liên quan khác (nếu có) để thực hiện các hoạt động của chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; các khoản đóng góp, hỗ trợ hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính quy định, hàng năm, cùng thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ kế hoạch thực hiện các chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự toán kinh phí thực hiện gửi các bộ, cơ quan trung ương quản lý trực tiếp tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị mình gửi Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân sách trung ương trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Còn đối với địa phương, hàng năm, cùng thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ kế hoạch thực hiện các chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nội dung chi, mức chi theo quy định tại dự thảo Thông tư này và nội dung, mức chi do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự toán gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị mình; Ủy ban nhân dân các cấp lập dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách cấp mình gửi cơ quan tài chính cấp trên xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thùy Linh