Facebook Twitter youtube Tiktok

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch lãnh đạo các cấp ngành Hải quan

(HQ Online) - Việc đề ra và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch lãnh đạo các cấp ngành Hải quan là yêu cầu cần thiết hiện nay.
Tổng cục Hải quan thí điểm đánh giá năng lực 50 lãnh đạo đội Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan: Năm 2024 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số toàn diện công tác Hải quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 (Cục Hải quan Hải Phòng). 	Ảnh: Thái Bình
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 (Cục Hải quan Hải Phòng). Ảnh: Thái Bình

Những năm qua, về cơ bản, công tác quy hoạch lãnh đạo các cấp của ngành Hải quan đã đáp ứng được yêu cầu xây dựng, cất nhắc đội ngũ cán bộ lãnh đạo có khả năng lãnh đạo, điều hành đơn vị đảm đương nhiệm vụ chính trị của ngành. Tuy nhiên, trong công tác quy hoạch hiện nay còn tồn tại một số hạn chế như: Quy trình rà soát, giới thiệu, thực hiện quy hoạch còn rườm rà, lặp đi lặp lại; hồ sơ quy hoạch phức tạp, yêu cầu nhiều loại giấy tờ đã sẵn có tại lưu trữ của cơ quan; một số quy định về tiêu chuẩn quy hoạch chưa phù hợp… Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng và mục tiêu của công tác quy hoạch do sự khó khăn trong quá trình quản lý, thực hiện quy hoạch; hạn chế đối với cá nhân đảm nhiệm nhiều công việc, có năng lực nhưng chưa có thời gian hoàn thiện các tiêu chuẩn quy hoạch theo quy định.

Để khắc phục tình trạng trên, việc đề ra và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch lãnh đạo các cấp ngành Hải quan là yêu cầu cần thiết hiện nay.

Sửa đổi, hoàn thiện các bước trong quy trình quy hoạch

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp là một trong những công tác quan trọng quyết định đến chất lượng cán bộ lãnh đạo. Vì vậy, từ cấp Trung ương có nhiều văn bản quy định về công tác quy hoạch cán bộ, cụ thể:

Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ.

Ở cấp Bộ Tài chính, ngày 11/5/2022 Ban cán sự đảng Bộ Tài chính ban hành Quy định số 02-QĐi/BCSĐ quy định về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tài chính; ngày 6/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 979/QĐ-BTC ban hành Quy chế quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cấp Tổng cục Hải quan có Quyết định số 2072/QĐ-TCHQ ngày 22/9/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Chi cục và tương đương trở xuống tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Hiện nay, việc thực hiện công tác quy hoạch trong ngành Hải quan đang áp dụng theo quy định tại các văn bản trên. Thực tế quá trình áp dụng cho thấy, các bước trong quy trình quy hoạch lãnh đạo các cấp đang bộc lộ sự phức tạp, rườm ra. Quy trình quy hoạch phải trải qua nhiều bước, trong khi đó, các bước này lại lặp đi lặp lại cùng một thành phần bỏ phiếu, cùng một quan điểm, ý kiến đánh giá cán bộ.

Ví dụ: Theo quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục Hải quan hàng năm (đối với nguồn nhân sự tại chỗ), có 4 bước thực hiện. Nhưng trên thực tế triển khai phải là 6 bước, bao gồm bước đầu tiên là Hội nghị cấp ủy, lãnh đạo Cục để rà soát, phê duyệt chủ trương, và bước cuối cùng (bước 6) cũng là Hội nghị cấp ủy, lãnh đạo Cục thảo luận, biểu quyết thông qua. Trong đó, tập thể lãnh đạo Cục tham gia ý kiến tại 4 bước, bỏ phiếu giới thiệu 3 lần với cùng các trường hợp được giới thiệu.

Việc phải bỏ phiếu, cho ý kiến nhiều lần đối với cùng trường hợp được giới thiệu là không thực sự cần thiết, đồng thời làm quy trình trở nên phức tạp, mất thời gian, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác rà soát, đánh giá, giới thiệu quy hoạch.

Vì vậy, cần nghiên cứu rút gọn quy trình quy hoạch theo hướng hạn chế lặp lại các bước lấy ý kiến có cùng thành phần bỏ phiếu, cùng thành phần được giới thiệu quy hoạch.

Rút gọn hồ sơ quy hoạch

Về hồ sơ quy hoạch, theo quy định, hồ sơ quy hoạch bao gồm 6 loại giấy tờ: (1)Tờ trình, bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu, biên bản kiểm phiếu, biên bản họp các bước; (2) Sơ yếu lý lịch; (3) Nhận xét đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; (4) Kết luận về tiêu chuẩn chính trị; (5) Bản kê khai tài sản thu nhập; (6) Văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị…

Trong đó, các loại giấy tờ như: sơ yếu lý lịch, bản kê khai tài sản thu nhập, văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị… đều đã được lưu trữ tại cơ quan, đơn vị, được cập nhật trong hệ thống quản lý cán bộ, đồng thời hàng năm công chức đều đã có kê khai bổ sung.

Vì vậy, nên bỏ bớt danh mục hồ sơ quy hoạch, vừa đỡ mất thời gian cho người được giới thiệu quy hoạch, vừa giảm tải, tránh lãng phí cho công tác lưu trữ.

Sửa đổi tiêu chuẩn quy hoạch phù hợp hơn

Theo quy định tại các văn bản hướng dẫn thì, tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức quy hoạch cơ bản thực hiện theo tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với chức danh theo quy định:

- Về trình độ chuyên môn: Phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với chức danh bổ nhiệm.

- Về trình độ lý luận chính trị: công chức, viên chức phải đáp ứng tiêu chuẩn lý luận chính trị tương ứng của chức danh bổ nhiệm; với trường hợp quy hoạch vượt cấp có thể chưa bảo đảm tiêu chuẩn lý luận chính trị, sau khi được quy hoạch, cấp có thẩm quyền, cá nhân phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn lý luận chính trị theo quy định.

- Chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay các tiêu chuẩn: Kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp dưới, trình độ quản lý nhà nước...

Theo quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 6/6/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước thì, ngay từ bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp Đội, Tổ thuộc Chi cục và tương đương đã cần phải có bằng Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Trên thực tế, hiện nay các khóa đào tạo lý luận chính trị vẫn đang bị hạn chế chỉ tiêu. Trong khi đó, mỗi khóa đào tạo phải mất nhiều thời gian để hoàn thành. Như vậy, với các đối tượng được giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Đội thường là công chức trẻ, hầu hết chưa được cử đi học lý luận chính trị. Việc tham gia khóa đào tạo dài hạn cũng là hạn chế đối với các công chức chủ chốt của đơn vị, phải đảm đương nhiều việc, ít có điều kiện tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong tiêu chí quy hoạch, nhất là các lớp dài hạn như lý luận chính trị.

Để phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho các công chức trẻ, có năng lực thì nên xem xét lại tiêu chuẩn quy hoạch, theo hướng có lộ trình thời gian để công chức trong quy hoạch hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện. Nghĩa là không nên quy định tiêu chuẩn quy hoạch tương đương như tiêu chuẩn bổ nhiệm, đặc biệt đối với các chức danh lãnh đạo ở cấp dưới, bao gồm lãnh đạo cấp Đội, Tổ thuộc Chi cục và lãnh đạo cấp Chi cục và tương đương. Bởi, quy hoạch mới là dự nguồn cho bổ nhiệm, căn cứ vào đối tượng được quy hoạch để tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phục vụ cho công tác bổ nhiệm sau này.

Trần Yến Thu (Cục Hải quan Hà Nội)

Tin liên quan

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 48 phát hành ngày 14/6/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 48 phát hành ngày 14/6/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 48 (3385) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Hàng xuất khẩu bị “rút ruột”- Cần sớm làm rõ

Hàng xuất khẩu bị “rút ruột”- Cần sớm làm rõ

(HQ Online) - Mới đây, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam vừa có văn bản nêu tình trạng một số doanh nghiệp thành viên bị “rút ruột” hàng xuất khẩu khiến đối tác không nhận đủ số hàng giao theo hợp đồng.

Cục Hải quan TP Hà Nội mời thẩm định giá tài sản lần 3

(HQ Online) - Cục Hải quan TP. Hà Nội đang thực hiện thủ tục bán hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội xác lập quyền sở hữu toàn dân và đã phê duyệt phương án xử lý theo hình thức bản tài sản theo các quyết định: Quyết định số 814/QĐ-HQHN và Quyết định số 815/QĐ-HQHN ngày 22/07/2022; Quyết định số 54/2023/QĐ-HQHN và Quyết định số 55/2023/QĐ-HQHN ngày 10/02/2023.
Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng, thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng kinh tế

Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng, thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng kinh tế

(HQ Online) - Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế, bảo đảm minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của người dân, doanh nghiệp.
Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(HQ Online) - Để cụ thể hóa các quy định tại Luật Đất đai năm 2024, đảm bảo huy động hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Hàng trăm tấn tinh dầu quế tồn kho do vướng quy định về xuất khẩu

Hàng trăm tấn tinh dầu quế tồn kho do vướng quy định về xuất khẩu

(HQ Online) - Các doanh nghiệp xuất khẩu tinh dầu quế đang gặp khó khăn do vướng các quy định về kinh doanh dược liệu của Bộ Y tế, dẫn tới hàng trăm tấn tinh dầu đang bị tồn kho tại vùng nguyên liệu.
Thế giới công nhận thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng?

Thế giới công nhận thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng?

Đang có nhiều luồng thông tin về hai dòng thuốc lá thế hệ mới trên, thậm chí là gây “nhiễu”, đánh lạc hướng dư luận trong thời gian qua khi Bộ Công Thương đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định về quản lý kinh doanh thuốc lá. Có những thông tin cho rằng cơ quan chức năng Việt Nam đang cân nhắc cho phép lưu hành thuốc lá làm nóng trước và bỏ ngỏ với thuốc lá điện tử, đồng nghĩa là “cấm”. Vậy phương án chọn thuốc lá làm nóng trước có phù hợp với thực trạng hiện nay?
Linh kiện điện tử đã qua sử dụng hay chất thải?

Linh kiện điện tử đã qua sử dụng hay chất thải?

(HQ Online) - Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm thủ tục xuất khẩu hàng chục lô hàng liện kiện điện tử đã qua sử dụng, hải quan nghi vấn là chất thải, nhưng gặp vướng mắc trong việc xác định mặt hàng.
Cần “đối xử” thế nào với thuốc lá thế hệ mới?

Cần “đối xử” thế nào với thuốc lá thế hệ mới?

(HQ Online) - Thuốc lá thế hệ mới đang cần được đưa ngay vào diện kiểm soát chặt chẽ để ngăn ngừa các rủi ro về sức khỏe người dùng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và chống thất thu ngân sách.
Tăng thuế thuốc lá cần hướng đến khuyến khích nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu ngân sách

Tăng thuế thuốc lá cần hướng đến khuyến khích nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu ngân sách

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang nghiên cứu các ý kiến góp ý cho Đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) để trình Chính phủ trước khi đệ trình lên Quốc hội. Trong cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với mặt hàng thuốc lá, Bộ Tài chính đã đề xuất áp dụng thuế hỗn hợp, bổ sung thuế tuyệt đối đối bên cạnh thuế theo tỉ lệ phần trăm hiện nay.
Chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia nên tập trung vào cơ quan chủ quản

Chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia nên tập trung vào cơ quan chủ quản

(HQ Online) - Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), việc chia sẻ thông tin qua Cổng thông tin một cửa quốc gia nên tập trung vào một đầu mối là cơ quan chủ quản nhằm đảm bảo tính đầy đủ của thông tin.
Liệu có rủi ro khi cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế Giá trị gia tăng nộp thừa ở khâu nhập khẩu?

Liệu có rủi ro khi cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế Giá trị gia tăng nộp thừa ở khâu nhập khẩu?

(HQ Online) - Theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể tại điểm 4 khoản 65 Điều 1 Thông tư 38/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, cơ quan Hải quan có thẩm quyền hoàn tiền thuế Giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa ở khâu nhập khẩu. Qua thời gian thực hiện công tác hoàn thuế GTGT nộp thừa theo quy định này, liệu có rủi ro, lỗ hổng nào dẫn đến sai sót?
Nhiều rủi ro khi đưa động vật sống về bảo quản

Nhiều rủi ro khi đưa động vật sống về bảo quản

(HQ Online) - Việc đưa động vật sống về địa điểm bảo quản có thể phát sinh những rủi ro trong quá trình vận chuyển, hay bỏ lọt hành vi vi phạm.
Xem thêm
peugeot-viet-nam
cty-toan-phat
acecook-tra-quyen-loi-talkshow-2-thang

Tin mới

Điều tra doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn trốn thuế

Điều tra doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn trốn thuế

Chỉ trong hơn 10 ngày sau khi được cấp phép thành lập, công ty đã cấp, sử dụng hàng trăm hóa đơn mua, bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế.
Hải quan Hà Tĩnh tích cực triển khai Chiến dịch Con Rồng Mekong 6

Hải quan Hà Tĩnh tích cực triển khai Chiến dịch Con Rồng Mekong 6

Nhằm tiếp nối kết quả của Chiến dịch Con Rồng MeKong 5, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã và đang tích cực triển khai Chiến dịch Con Rồng MeKong 6.
Hải quan Lạng Sơn phát hiện 770 vụ vi phạm, gian lận thương mại qua các cửa khẩu

Hải quan Lạng Sơn phát hiện 770 vụ vi phạm, gian lận thương mại qua các cửa khẩu

Trong 5 tháng đầu năm, Cục Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện 770 vụ vi phạm, tăng 56,6% số vụ so với cùng kỳ năm 2023.
Các doanh nghiệp nhà nước đã nộp ngân sách hơn 70 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng 2024

Các doanh nghiệp nhà nước đã nộp ngân sách hơn 70 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng 2024

5 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ước đạt lợi nhuận trước thuế hơn 28.000 tỷ đồng, giá trị nộp ngân sách ước đạt hơn 70 nghìn tỷ đồng...
Hết tháng 5 cả nước chi hơn 147 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa

Hết tháng 5 cả nước chi hơn 147 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa

Hết tháng 5, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 147,67 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 21,77 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
LONGFORM: Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33:  Nâng tầm đối ngoại đa phương của Hải quan Việt Nam

LONGFORM: Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33: Nâng tầm đối ngoại đa phương của Hải quan Việt Nam

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN (DG) là cơ chế hợp tác cao nhất của Hải quan ASEAN, được tổ chức thường niên và luân phiên giữa các cơ quan Hải quan ASEAN.
Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới

Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới

Từ ngày 11 đến 19/5/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã thăm và làm việc với Hải quan Hoa Kỳ.
Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ

Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ

Qua triển khai, mức độ tuân thủ của nhiều doanh nghiệp thành viên có sự cải thiện so với thời điểm trước khi tham gia Chương trình.
24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương

24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương

Tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực phía Bắc trong 6 tháng 2024 ước đạt 120,7 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó, 24/28 địa phương trong vùng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương.
Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7

Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 27/6/2024 tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt.
Phiên bản di động