Lưu ý về đóng ghép hàng xuất khẩu qua đường hàng không

15:43 | 16/01/2023

(HQ Online) - Việc đóng ghép các lô hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan để xuất khẩu qua đường hàng không được thực hiện tại các địa điểm được cơ quan Hải quan đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Dữ liệu thông tin giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro đối với hàng hóa đường hàng không
Liên kết chuỗi tạo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa XNK đường hàng không
4320-img-0288
Hoạt động luân chuyển hàng hóa tại kho hàng không tại Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan Hà Nội liên quan đến việc giám sát và đóng ghép hàng xuất khẩu qua đường hàng không.

Theo đó, việc giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho hàng không được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 52a Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư 39/2018/TT-BTC). Trường hợp hệ thống hải quan chưa đáp ứng, thực hiện giám sát hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 52c Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Việc đóng ghép các lô hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan để xuất khẩu qua đường hàng không được thực hiện tại các địa điểm sau: Kho hàng không của 3 Công ty ACSV, NCTS, ALS; Kho hàng không kéo dài; Địa điểm thu gom hàng lẻ ngoài khu vực cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan cho biết, các địa điểm trên phải được cơ quan Hải quan công nhận, đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và phải chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan.

Trường hợp hàng hóa đóng ghép tại các kho hàng không kéo dài và địa điểm thu gom hàng lẻ ngoài khu vực cửa khẩu thì người khai hải quan phải thực hiện thủ tục vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư 39/2018/TT-BTC).

N.Linh