Doanh nghiệp NK được hoàn thuế khi thực hiện tái xuất hàng chưa gia công, chế biến

09:12 | 12/04/2022

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan thực hiện phân luồng, kiểm tra thực tế 100% lô hàng và xác định hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây, hàng hóa chưa qua sử dụng, gia công chế biến và do doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện tái xuất sẽ được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Tái xuất nguyên liệu vật tư đúng quy định sẽ được hoàn thuế nhập khẩu
Phải kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công
Sản phẩm tái chế, xử lý chất thải bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu có được miễn thuế xuất khẩu?

Công ty TNHH CJ Vina Agri đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn cụ thể về việc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp. Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, khoản 3 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: “Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất nhập khẩu, quyền phân phối thuộc đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu”.

Công chức Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.  Ảnh: HQĐN
Công chức Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: HQĐN

Cũng tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu; hàng hóa được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định: “Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu gồm: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu… Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây; các thông tin cề số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra nội dung khai báo của người nộp thuế, ghi rõ kết quả kiểm tra để phục vụ cho việc giải quyết hoàn thuế”.

Tại Điều 3 và Điều 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP cũng quy định rõ quyền xuất nhập khẩu; thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp Công ty TNHH CJ Vina Agri đăng ký tờ khai xuất khẩu mã loại hình B11, trên tờ khai không thể hiện thông tin tờ khai nhập khẩu của hàng hóa nhập khẩu trước đây, việc phân luồng kiểm tra đối với hàng hóa tái xuất theo loại hình B11 được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Do đó, cơ quan Hải quan chưa đủ cơ sở để xem xét hoàn thuế theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định 134/2016/NĐ-CP cho hàng hóa nhập khẩu được tái xuất theo các tờ khai thuộc mã loại hình B11.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty TNHH CJ Vina Agri đăng ký tờ khai xuất khẩu mã loại hình B13, người nộp thuế đã kê khai trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu thuộc tờ khai trước đây, cơ quan Hải quan đã thực hiện phân luồng, kiểm tra thực tế 100% lô hàng và có cơ sở xác định hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây, hàng hóa chưa qua sử dụng, gia công, chế biến và do người nhập khẩu ban đầu thực hiện tái xuất theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Nụ Bùi