Bộ Giao thông vận tải ra chỉ thị chống gian dối trong thu phí BOT

18:04 | 27/05/2019

(HQ Online) - Trước việc dư luận có một số ý kiến phản ánh về hoạt động thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ tăng cường công tác quản lý nhà nước và công tác kiểm soát doanh thu đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

bo giao thong van tai ra chi thi chong gian doi trong thu phi bot Phó Thủ tướng: Ưu tiên giảm giá hơn giảm thời gian thu phí BOT
bo giao thong van tai ra chi thi chong gian doi trong thu phi bot Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động thu phí BOT trên cả nước
bo giao thong van tai ra chi thi chong gian doi trong thu phi bot Bộ Giao thông vận tải công bố phương án thu phí BOT Cai Lậy
bo giao thong van tai ra chi thi chong gian doi trong thu phi bot Thu phí đường bộ: Làm thế nào để công khai, minh bạch?
bo giao thong van tai ra chi thi chong gian doi trong thu phi bot Bộ Giao thông vận tải không đồng ý tạm dừng thu phí BOT 3 ngày Tết
bo giao thong van tai ra chi thi chong gian doi trong thu phi bot
Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam có biện pháp khắc phục hoặc chỉ đạo nhà đầu tư khắc phục nếu phát hiện các vi phạm, sai sót trong quá trình vận hành, khai thác các trạm BOT.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử - dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Có biện pháp khắc phục hoặc chỉ đạo nhà đầu tư khắc phục nếu phát hiện các vi phạm, sai sót trong quá trình vận hành, khai thác các công trình dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT; Xây dựng và ban hành các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật các khoản thu - chi của các dự án đầu tư theo hình thức họp đồng BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, đảm bảo toàn bộ nguồn thu của dự án sau khi trừ đi các chi phí cho dự án được sử dụng ngay để hoàn trả vốn đầu tư. Thường xuyên phối hợp với các ngân hàng cho vay vốn đầu tư dự án phục vụ công tác giám sát, kiểm tra lãi suất vay và việc sử dụng nguồn thu của nhà đầu tư.

Vụ Đối tác công - tư tham mưu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục làm việc với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các tồn tại, bất cập đối với các dự án đầu tư theo hình thức hơp đồng BOT, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về chủ trương, các kết quả đạt được và các giải pháp xử lý bất cập đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý; Phối hợp Vụ Tài chính trong việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quyết toán thu - chi trong giai đoạn khai thác công trình dự án đâu tư theo hình thức đôi tác công tư.

Vụ Tài chính chỉ đạo các Ban quản lý dự án được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ, chủ đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức họp đồng BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở tính toán, điều chỉnh thời gian hoàn vốn đầu tư dự án.

Đồng thời, chủ trì theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán thu - chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác công trình dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT nói riêng, hình thức đối tác công tư nói chung…

Xuân Thảo