Vướng ấn định thuế doanh nghiệp bỏ trốn

07:50 | 20/09/2022

(HQ Online) - Nhiều doanh nghiệp nợ thuế bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh khiến cơ quan Hải quan gặp vướng mắc khi thực hiện quy trình ấn định thuế, thu hồi nợ.

Hải quan TPHCM làm thủ tục thông quan hàng hóa gần 95 tỷ USD
Cưỡng chế một doanh nghiệp nợ thuế gần 100 tỷ đồng
Tăng cường công tác phối hợp giữa Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan TPHCM
Hải quan TPHCM phấn đấu không để phát sinh nợ thuế mới. 	Ảnh: T.H
Hải quan TPHCM phấn đấu không để phát sinh nợ thuế mới. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong quá trình thực hiện các bước ấn định thuế theo trình tự quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, các chi cục hải quan đã phát sinh vướng mắc.

Căn cứ điểm đ, e khoản 5 Điều 17 Nghị định số 126/NĐ-CP quy định:

“Lập biên bản để làm cơ sở ấn định thuế, trừ các trường hợp sau đây không lập biên bản: Người khai thuế không tự tính được số tiền thuế phải nộp; cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc cơ quan khác có thẩm quyền sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại trụ sở người khai thuế, trong bản kết luận đã xác định chính xác số tiền thuế phải ấn định, hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế là tài sản đảm bảo các khoản vay theo quy định tại điểm m khoản 4 Điều này; hàng hóa nhập khẩu chưa hoàn thành thủ tục hải quan bị kê biên để bán đấu giá theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thuộc đối tượng phải nộp thuế theo quy định tại điểm 1 khoản 4 Điều này.

Thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 01/TBXNK tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này cho người khai thuế hoặc người được người khai thuế ủy quyền, người bảo lãnh, người nộp thuế thay cho người khai thuế về căn cứ pháp lý ấn định thuế, phương pháp tính thuế, số tiền thuế ấn định chi tiết theo từng loại thuế, thời hạn nộp tiền thuế ấn định, thời hạn tính tiền chậm nộp, tiền phạt.

Trường hợp cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế căn cứ vào văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý thuế, điểm n khoản 4 Điều này trong thông báo gửi cho người khai thuế ghi rõ lý do ấn định thuế theo văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền, số tiền thuế ấn định, thời hạn nộp tiền thuế ấn định.

Trường hợp cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai thuế, lý do ấn định thuế, căn cứ pháp lý ấn định thuế, thời hạn nộp tiền thuế ấn định đã ghi rõ trong kết luận thanh tra, kiểm tra thì không phải thực hiện thông báo”.

Theo Cục Hải quan TPHCM, vướng mắc phát sinh, đối với trường hợp doanh nghiệp được xác định là bỏ địa chỉ kinh doanh, không có đại diện pháp lý để ký biên bản làm cơ sở ấn định thuế. Do vậy, các chi cục hải quan không thực hiện được bước lập biên bản để làm cơ sở ấn định thuế và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Cục Hải quan TPHCM đề xuất xử lý, đối với trường hợp này, doanh nghiệp được xác định là bỏ địa chỉ kinh doanh, không có đại diện pháp lý để ký biên bản làm cơ sở ấn định thuế. Do vậy, đề xuất bỏ qua bước lập biên bản và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp như quy định tại điểm a,e khoản 5 Điều 17 Nghị định số 126/NĐ-CP.

Lê Thu