• Xây dựng - 16:19 | Thứ năm, 29/10/2020
    Muốn nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt, phải đặt việc xây dựng lực lượng doanh nghiệp Việt thành một chương trình, chiến lược hành động quốc gia ưu tiên hàng đầu.
  • Tạo sức bật cho xuất khẩu gia cầm - 15:01 | Chủ nhật, 21/04/2019
    Việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã và đang đặt ra nhiều cơ hội để ngành chăn nuôi gia cầm cải thiện kim ngạch XK đang có phần khiêm tốn. Tuy nhiên, muốn chớp thời cơ, tạo sức bật cho XK giống gia cầm và sản phẩm gia cầm, đảm bảo chăn nuôi an toàn s