• Hợp tác Hải quan đi vào thực chất - 08:03 | Chủ nhật, 28/02/2021
    Qua 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020, ngành Hải quan đã xây dựng hệ thống chính sách pháp luật hải quan đầy đủ, minh bạch, thủ tục hải quan đơn giản, hài hòa đạt chuẩn mực quốc tế. Trong đó, công tác hợp tác và hội nhập quốc tế
  • Tạo bước phát triển đột phá cho Hải quan Việt Nam - 10:15 | Thứ tư, 03/02/2021
    Qua 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 (theo Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 của Quyết định số 448/QĐ-TTg), ngành Hải quan đã xây dựng hệ thống chính sách pháp luật hải quan đầy đủ, minh bạch, thủ tục hải quan đơn giản, h