Rà soát tổng thể điều kiện hoạt động của các kho bãi, địa điểm

18:35 | 06/01/2021

(HQ Online) - Các trường hợp kho bãi, địa điểm không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, cục hải quan tỉnh, thành phố thông báo nội dung cần bổ sung hoàn thiện trước ngày 30/3/2021, tiến hành kiểm tra đánh giá lại trước 5/5/2021.

Tạm dừng hoạt động một địa điểm tập kết hàng XNK khu vực biên giới Cao Bằng
Tìm giải pháp thúc đẩy hiện đại hóa kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan
Hướng dẫn về điều kiện hoạt động kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan
Các kho bãi, địa điểm không đáp ứng đủ các điều kiện sẽ bị tạm dừng, chấm dứt hoạt động. Ảnh: N.Linh
Các kho bãi, địa điểm không đáp ứng đủ các điều kiện sẽ bị tạm dừng, chấm dứt hoạt động. Ảnh: N.Linh

Nội dung này được Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện liên quan đến hoạt động của các kho bãi, địa điểm.

Cụ thể, đối với các kho bãi, địa điểm đã được Tổng cục Hải quan công nhận, đang hoạt động, các cục hải quan chỉ đạo các chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra và quản lý, giám sát hàng hóa lưu giữ tại kho bãi, địa điểm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện kiểm tra, rà soát các điều kiện hoạt động của các kho bãi, địa điểm trên địa bàn theo đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 63 Luật Hải quan, Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ; khoản 10 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các trường hợp kho bãi, địa điểm không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, cục hải quan tỉnh, thành phố thông báo nội dung cần bổ sung hoàn thiện trước ngày 30/3/2021, tiến hành kiểm tra đánh giá lại trước 5/5/2021.

Quá thời hạn nêu trên, các kho bãi, địa điểm không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì cục hải quan tinh, thành phố gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan để thực hiện các thủ tục tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo đúng thẩm quyền hoặc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp kho bãi, địa điểm có tính chất, quy mô đòi hỏi thời gian dài hơn thời hạn nêu trên, cục hải quan tỉnh, thành phố trao đổi với các doanh nghiệp về thời hạn hoàn thành, báo cáo về Tổng cục Hải quan để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

N.Linh