Quy định về lương, thưởng cho Ban kiểm soát tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

14:30 | 04/08/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Doanh nghiệp kỳ vọng các mục tiêu cải cách tại nghị định về kiểm tra chuyên ngành
Tập trung cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn
Hút vốn ngoại vào cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Quy định về lương, thưởng cho Ban kiểm soát tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Trước ngày 20 hàng tháng, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên. Ành: Internet.

Theo đó, về trích lập quỹ tiền lương, thù lao của trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên, dự thảo quy định, quý 1 hàng năm, công ty TNHH MTV thực hiện xác định quỹ tiền lương, thù lao của trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP.

Trước ngày 15 hàng tháng, công ty TNHH MTV thực hiện chuyển 80% số tiền lương, thù lao kế hoạch theo tháng (sau khi trừ khoản phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản khác theo quy định của pháp luật) về lương, thù lao của trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý.

Trường hợp kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao chưa được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt thì công ty TNHH MTV tạm chuyển bằng 80% tiền lương, thù lao theo tháng của năm trước liền kề.

Sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của năm thì công ty TNHH MTV thực hiện bù trừ đảm bảo mức tạm ứng không quá 80% số tiền lương, thù lao theo tháng của năm kế hoạch.

Riêng đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, mức tạm ứng tiền lương, thù lao cho trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Trước ngày 20 hàng tháng, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên vào tài khoản cá nhân của trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên.

Kết thúc năm tài chính, chậm nhất 15 ngày sau khi quyết toán quỹ tiền lương, công ty TNHH MTV thực hiện chuyển phần tiền lương, thù lao còn lại của trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên theo số đã được quyết toán về quỹ tiền lương, thù lao của trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện chi trả phần tiền lương, thù lao còn lại cho trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên như sau:

Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên được đánh giá từ mức hoản thành nhiệm vụ trở lên sẽ được chi trả phần tiền lương, thù lao còn lại. Nếu bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được chi trả phần tiền lương, thù lao còn lại.

Đối với việc trích lập quỹ tiền thưởng của trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên, dự thảo quy định, tiền thưởng của trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên bao gồm tiền thưởng hàng năm và thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ.

Thời gian thực hiện trích lập và mức trích lập quỹ tiền thưởng của trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Khi thực hiện quyết định chi thưởng hàng năm cho người quản lý, cán bộ công nhân viên của công ty, công ty TNHH MTV thực hiện chuyển 90% tiền thưởng năm của trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên về quỹ tiền lương, thủ lao, tiền thưởng của trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Tối đa 15 ngày kể từ ngày công ty TNHH MTV chuyển tiền thưởng năm của trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện chi trả tiền thưởng năm cho trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, số tiền chi tối đa là 90% tiền thưởng năm.

Phần còn lại (10% quỹ tiền thưởng hàng năm) được lập thành quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ. Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, cơ quan đại diện chủ sở hữu chi trả phần còn lại cho trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên theo nguyên tắc:

Trường hợp trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm trong nhiệm kỳ thì hưởng toàn bộ số tiền thưởng còn lại.

Trường hợp có 1 năm trong nhiệm kỳ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, không có năm bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ thì được hưởng 80% số tiền thưởng còn lại.

Trường hợp có 2 năm trở lên được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, không có năm bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ thì được hưởng 50% số tiền thưởng còn lại.

Trường hợp có 1 năm trở lên bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và các trường hợp khác còn lại thì không được hưởng số tiền thưởng còn lại.

Trường hợp chưa kết thúc nhiệm kỳ nhưng trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do được điều động làm công tác khác, nghỉ hưu... thì căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ để quyết định mức chi trả cụ thể.

Hoài Anh