Khai bổ sung mã số hàng hóa có bị xử phạt vi phạm hành chính?

09:40 | 01/02/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có trả lời thắc mắc của Công ty TNHH Molex Việt Nam liên quan đến mức phạt hành chính đối với DN chế xuất khi kê khai lại mã số hàng hóa.

Hoàn thiện quy định xử phạt hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa
4 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Theo đó, đối với các trường hợp xem xét không xử phạt vi phạm hành chính khi khai bổ sung mã số hàng hóa. Trường hợp được khai bổ sung mã số hàng hóa trong thời hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan không bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Trường hợp được khai bổ sung mã số hàng hóa quá thời hạn đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế thì Nghị định 128/2020/NĐ-CP không quy định hành vi, chế tài xử phạt đối với trường hợp này.

2632-img-8262
Đã làm thủ tục NK (không còn trong tình trạng dự kiến NK) nên không đáp ứng điều kiện để xác định trước mã số hàng hóa. Ảnh: T.Trang.

Trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan quá thời hạn thì có thể xem xét xử phạt khi khai bổ sung mã số hàng hóa.

Cụ thể, trường hợp khai bổ sung mã số hàng hóa đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế thì xem xét xử phạt theo quy định tại Điều 8 hoặc Điều 9, Điều 14 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Trường hợp khai bổ sung mã số hàng hóa đối với hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế đã quyết toán mà nguyên nhân do ban đầu đã khai sai làm tăng số tiền thuế được miễn thì xem xét xử phạt về khai thuế quy định tại Điều 9, Điều 14 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan phải được xem xét trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể. Đối với mức phạt hành chính khi kê khai lại mã số hàng hóa có thể xem xét đối với từng trường hợp cụ thể.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Molex Việt Nam căn cứ các quy định tại khoản 6 Điều 2, điểm d, khoản 1 Điều 3, điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính để nghiên cứu và thực hiện.

Nụ Bùi