Hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D cấp thay thế

15:08 | 19/04/2021

(HQ Online) - Không từ chối C/O cấp thay thế trên đó không thể hiện việc cấp thay thế, nếu cần thiết sẽ tiến hành xác minh với cơ quan cấp. Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với C/O mẫu D.

Nhiều vấn đề về C/O mẫu D được làm rõ
Hướng dẫn kiểm tra C/O của cơ quan có thẩm quyền Myanmar
Hướng dẫn sử dụng mẫu C/O cũ của Philippines
Hướng dẫn về tính hợp lệ trên C/O mẫu EAV
4553-img-0250
Công chức Cục Hải quan Hà Nội thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Theo Tổng cục Hải quan, trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 35 thực thi hiệp định ATIGA (C/O mẫu D), các nước thống nhất không từ chối C/O cấp thay thế trên đó không thể hiện việc cấp thay thế, nếu cần thiết sẽ tiến hành xác minh với cơ quan cấp.

Đối với C/O có thể kiểm tra được thông tin của C/O trên hệ thống, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 7658/TCHQ-GSQL ngày 3/12/2020 hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố chấp nhận C/O mà không cần phải tiến hành xác minh với cơ quan cấp.

Đối với C/O không kiểm tra được thông tin trên hệ thống, cục hải quan các tỉnh, thành phố không từ chối C/O cấp thay thế nhưng không thể hiện số tham chiếu và ngày cấp của C/O gốc trên C/O mới và gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O.

N.Linh