Nhiều vấn đề về C/O mẫu D được làm rõ

10:35 | 16/04/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến áp dụng C/O mẫu D.

Hướng dẫn sử dụng mẫu C/O cũ của Philippines
Hướng dẫn về tính hợp lệ trên C/O mẫu EAV
Hướng dẫn nộp bổ sung C/O để áp dụng ưu đãi thuế theo EVFTA
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa. Ảnh: N.Linh

Cụ thể về cách tính 3 ngày kể từ xuất khẩu để đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”, Quy tắc 10 Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), nội luật hóa tại Điều 10 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 quy định C/O được cấp trước hoặc vào thời điểm xuất khẩu hoặc cấp sau nhưng không được muộn quá 3 ngày tính từ ngày xuất khẩu.

Trong trường hợp C/O không được cấp trong thời hạn trên do sai sót hoặc bỏ quên hoặc có lý do chính đáng khác, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá 1 năm kể từ ngày xuất khẩu và phải đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”.

Tổng cục Hải quan cho biết, qua thảo luận các nước thành viên ASEAN thống nhất cách tính ngày 3 ngày kể từ xuất khẩu để đánh dấu vào ô “Issued Retroactively” thông qua ví dụ sau:

Ngày xuất khẩu là 1/12/2020 thì C/O được phát hành kể từ ngày 5/12/2020 mới phải đánh dấu vào ô “Issued Retroactively.

C/O cấp ngày 4/12/2020 được đánh dấu hoặc không đánh dấu vào ô “Issued Retroactively” đều được cơ quan Hải quan xem xét chấp nhận.

Về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng được cấp căn cứ trên nhiều chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gốc ban đầu của các lô hàng khác nhau, các nước thống nhất chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng có thể được cấp căn cứ trên nhiều chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gốc ban đầu của các lô hàng khác nhau.

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng cần được xuất trình cho hải quan nước nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gốc ban đầu.

Theo đó, cơ quan Hải quan chấp nhận việc cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng căn cứ trên nhiều chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gốc ban đầu của các lô hàng khác nhau.

Việc kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn liên quan đến việc cấp thay thế cho C/O bị lỗi.

N.Linh