Hướng dẫn kế toán áp dụng cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

10:53 | 09/04/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

Xây dựng nền tài chính thông minh và số hóa hoàn toàn
Tiếp tục điều chỉnh chính sách tài chính, ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp
Xây dựng quy định về quản lý tài chính với dự án PPP
Hướng dẫn kế toán áp dụng cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
Thông tư được xây dựng nhằm hướng dẫn kế toán áp dụng cho các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Thông tư này sẽ hướng dẫn chế độ kế toán cho Quỹ (bao gồm hướng dẫn về hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính và hệ thống báo cáo quyết toán), không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của Quỹ đối với ngân sách nhà nước.

Về đối tượng áp dụng, dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm hướng dẫn kế toán áp dụng cho các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện là đơn vị kế toán độc lập (sau đây gọi tắt là Quỹ). Còn các Quỹ khác, các chương trình, dự án vi mô và các tổ chức, đơn vị có mô hình, tính chất hoạt động tương tự được quyền vận dụng các quy định tại dự thảo Thông tư này để thực hiện công tác kế toán của mình.

Cùng với đó, dự thảo Thông tư sẽ không áp dụng đối với Quỹ tích lũy trả nợ, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Quỹ dự trữ quốc gia và Quỹ vì người nghèo, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và các Quỹ không phải là đơn vị kế toán độc lập.

Theo dự thảo Thông tư, Quỹ phải lập và sử dụng chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản có liên quan.

Dự thảo cũng quy định rõ về việc lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán. Theo đó, các Quỹ căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán để lựa chọn tài khoản kế toán áp dụng cho Quỹ.

Quỹ được bổ sung tài khoản chi tiết cho các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán kèm theo dự thảo Thông tư này để phục vụ yêu cầu quản lý của Quỹ. Trường hợp Quỹ cần bổ sung hoặc sửa đổi tài khoản ngang cấp với các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán kèm theo dự thảo Thông tư về tên, ký hiệu, nội dung và nguyên tắc kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

Cùng với đó, Quỹ phải mở sổ để ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến Quỹ. Việc mở sổ kế toán, lập, sửa chữa, lưu trữ và bảo quản sổ kế toán thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản có liên quan.

Đối với quy định về báo cáo tài chính, Bộ Tài chính quy định tất cả các Quỹ phải khóa sổ và lập báo cáo tài chính để gửi cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan theo quy định.

Về nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính, dự thảo nói rõ việc lập báo cáo tài chính phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán, trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do.

Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

Dự thảo quy định, báo cáo tài chính phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo; trình bày theo một cấu trúc chặt chẽ, có hệ thống về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các luồng tiền từ hoạt động của Quỹ.

Báo cáo tài chính phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.

Ngoài ta, thông tin, số liệu báo cáo phải được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này phải được kế tiếp số liệu của kỳ trước.

Thùy Linh