Hải quan TPHCM hướng dẫn nhiều vướng mắc EVFTA cho doanh nghiệp

15:58 | 04/12/2020

(HQ Online) - Trong quá trình thực hiện Hiệp định EVFTA, Cục Hải quan TPHCM đã giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp.

4242-5-0454-img-1438
Công chức Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra hàng nhập khẩu. Ảnh: T.H

Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH TM Trans Pacific Partners về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương, Cục Hải quan TPHCM cho biết, ngày 21/8/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 5575/TCHQ-GSQL triển khai nội dung công văn số 6123/BCT-XNK ngày 18/8/2020 của Bộ Công Thương về việc áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Registered Exporter System) được hướng dẫn tại khoản 1, Điều 19, Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020.

Về biểu mẫu chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo nội dung quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 24 Thông tư 11/2020/TT-BCT. Theo đó, nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc chứng từ thương mại khác có đủ thông tin về hàng hóa, bằng cách đánh máy, đóng dấu hoặc in nội dung lời văn khai báo xuất xứ hàng hóa trên chứng từ.

Nhà xuất khẩu sử dụng Mẫu lời văn khai báo xuất xứ bằng một trong các phiên bản ngôn ngữ được quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này và phù hợp với quy định pháp luật của Liên minh châu Âu. Trường hợp nhà xuất khẩu khai báo bằng cách viết tay, lời văn khai báo được viết bằng mực và chữ cái in hoa.

Thuật ngữ "chứng từ thương mại khác” nêu tại khoản 2 Điều này có thể là phiếu gửi hàng, hóa đơn chiếu lệ hoặc phiếu đóng gói. Chứng từ vận tải như vận tải đơn hoặc vận đơn hàng không không được coi là chứng từ thương mại khác.

Nội dung tự chứng nhận xuất xứ không được thực hiện trên một mẫu riêng biệt. Nội dung tự chứng nhận xuất xứ được phép thực hiện trên một trang khác của chứng từ thương mại với điều kiện nhận biết được trang đó là một phần của chứng từ thương mại.

Điều kiện áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA được quy định tại Khoản 3, Điều 5, Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020.

Liên quan đến một số vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Hiệp định EVFTA, Cục Hải quan TPHCM hướng dẫn:

Về cách ghi tên người xuất khẩu dưới lời văn khai báo xuất xứ, căn cứ Phụ lục VI, Nghị định thư số 1, Hiệp định EVFTA (được hướng dẫn tại Phụ lục VII, Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công thương), mẫu lời văn khai báo xuất xứ được thể hiện bằng tiếng Anh. Như vậy, mẫu lời văn khai báo xuất xứ không quy định tên người xuất khẩu phải được thể hiện bằng chữ đánh máy.

Về việc miễn ký tên miễn thể hiện tên người ký trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, căn cứ Khoản 5, Điều 24 Thông tư 11/2020/TT-BCT: Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phải có chữ ký viết tay của nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định Liên minh châu Âu được phép không ký tên với điều kiện nhà xuất khấu cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền của Nước thành viên xuất khẩu văn bản cam kết rằng nhà xuất khẩu chịu trách nhiệm toàn bộ về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.”

Hiện Cục Hải quan TPHCM đã báo cáo Tổng cục Hải quan vướng mắc về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ liệu điện tử (đăng ký mã số REX) quy định tại khoản 1(c) Điều 19 Thông tư 11/2020/TT-BCT có bắt buộc phải có tên và chữ ký của nhà xuất khẩu hay không. Và sẽ trả lời doanh nghiệp khi có hướng dẫn cụ thể của Tổng cục Hải quan.

Lê Thu