Đảng bộ Kho bạc Nhà nước góp phần quản lý ngân quỹ hiệu quả

14:50 | 04/04/2015

(HQ Online)- Theo Bí thư Đảng ủy Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Hồng Hà, giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương sẽ tập trung cao độ trí tuệ, đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên cơ quan KBNN thực hiện Chiến lược  phát triển KBNN đến năm 2020.

dang bo kho bac nha nuoc gop phan quan ly ngan quy hieu qua

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước. Ảnh: THU HẰNG

Với nhiệm vụ được giao quản lý một khối lượng lớn tiền, tài sản của Nhà nước (doanh số thu, chi qua KBNN hàng năm lên đến hàng triệu tỷ đồng), nên KBNN đã thường xuyên quan tâm công tác duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật và đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ là "nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; lãnh đạo, điều hành hoạt động toàn hệ thống; giữ vững sự ổn định, phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh hiện đại hóa, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020".

Từ đó chủ động đề ra nhiều giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các đề án, cơ chế, chính sách theo lộ trình triển khai Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 như: Dự án Hệ thống Thông tin quản lý Ngân sách - Kho bạc (TABMIS); dự án Hiện đại hóa quy trình thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN); đề án tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành tài chính với các ngân hàng thương mại; đề án quản lý cam kết chi NSNN; quy trình kiểm soát chi "một cửa" qua KBNN; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN; đề án Cải cách quản lý ngân quỹ; đề án tái cơ cấu hàng hóa trên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP); đề án Tổng kế toán Nhà nước... Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Quỹ NSNN, kế toán Nhà nước, huy động vốn.

Đảng ủy cũng luôn đi sâu, đi sát, lắng nghe mọi ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng.  Kịp thời ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... Kết quả, tỷ lệ tổ chức Đảng đạt danh hiệu "trong sạch, vững mạnh" và đảng viên "đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ" qua bình xét, phân loại hàng năm trong nhiệm kỳ vừa qua đạt tỷ lệ từ 85% trở lên. Hàng năm, 100% các chi bộ đều được kiểm tra, giám sát về thực hiện điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, việc chấp hành sinh hoạt chi bộ thông qua kiểm tra sổ ghi chép nghị quyết, biên bản các cuộc họp hoặc trực tiếp dự sinh hoạt của các chi bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy trong việc thực hiện một số nhiệm vụ chính trị của cơ quan chưa thật sâu sát, triệt để dẫn đến một số việc trọng tâm của cơ quan còn bị chậm so với kế hoạch hoặc hiệu quả chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống về cơ bản thông suốt, nhất quán, tuy nhiên một số trường hợp còn chậm trong việc nghiên cứu, hướng dẫn trả lời, giải quyết đề xuất, kiến nghị, vướng mắc của KBNN địa phương, ảnh hưởng tới việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị cơ sở.

Việc tổ chức "Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" tuy đạt kết quả nhất định nhưng chưa đồng đều, vẫn còn một số chi bộ chưa thật sự quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu, trùng lắp với chỉ đạo triển khai công việc chuyên môn của đơn vị.

Do vậy, trong Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đã đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hàng năm, ít nhất 90% chi bộ đạt danh hiệu "trong sạch, vững mạnh"; 90% đảng viên xếp loại "đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ "trở lên. Cử ít nhất 100 quần chúng ưu tú đi bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng; kết nạp 40 - 50 đảng viên mới và 100% đảng viên mới được chuyển đảng chính thức.

Đảng bộ tập trung triển khai hai nhiệm vụ mới là quản lý ngân quỹ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính Nhà nước và Tổng Kế toán Nhà nước nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về tình hình tài chính, NSNN phục vụ công tác quản lý điều hành, hoạch định chính sách, đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính Nhà nước của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan. 

Mai Ka