Xây dựng quy định mới về quản lý mức thu phí, lệ phí khai thác, hoạt động thủy sản

11:09 | 02/08/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Mức phí mới trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp
Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian giảm các khoản phí, lệ phí
Xây dựng quy định mới về mức thu, nộp quản lý phí thẩm định liên quan đến hoạt động khoáng sản
Ảnh: Internet.
Bộ Tài chính đang xây quy định mới để quản lý mức thu phí, lệ phí khai thác, hoạt động thủy sản. Ảnh: Internet.

Dự thảo Thông tư được xây dựng để quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Đối tượng áp dụng là người nộp, tổ chức thu và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Dự thảo nêu rõ, tổ chức thu phí, lệ phí sẽ là các cơ sở đăng kiểm tàu cá (gồm các trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các chi cục thủy sản, trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy sản) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá, thu phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá.

Ngoài ra, Tổng cục Thủy sản thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá; lệ phí cấp giấy phép hoạt động thủy sản cho tàu cá nước ngoài hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam. Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thu lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá Việt Nam. Tổ chức quản lý cảng cá (đơn vị sự nghiệp) thu phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản.

Đối với việc quản lý phí, lệ phí, dự thảo nêu rõ, cơ sở đăng kiểm tàu cá (trung tâm đăng kiểm tàu cá), tổ chức quản lý cảng cá (đơn vị sự nghiệp) được trích 90% số tiền phí thu được để chi cho các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách hiện hành.

Tổng cục Thủy sản và Chi cục Thủy sản và tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP được trích lại 90% số tiền phí thu được để chi cho các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách hiện hành.

Dự thảo Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 230/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản và Thông tư số 118/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Thùy Linh