Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm sẽ thành Viện Phát triển bảo hiểm

09:32 | 15/05/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa phê duyệt Đề án “Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm”.     

trung tam nghien cuu va dao tao bao hiem se thanh vien phat trien bao hiem Quy định mới về chuyển kinh phí chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
trung tam nghien cuu va dao tao bao hiem se thanh vien phat trien bao hiem Đề xuất dành 3.000 đến 5.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại lao động
trung tam nghien cuu va dao tao bao hiem se thanh vien phat trien bao hiem Quyền lợi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong thời gian thực hiện cách ly xã hội luôn được đảm bảo
trung tam nghien cuu va dao tao bao hiem se thanh vien phat trien bao hiem
Viện Phát triển bảo hiểm sẽ giữ vai trò kết nối khu vực, hội nhập quốc tế về hoạt động nghiên cứu, đào tạo về bảo hiểm.

Một trong những mục tiêu của Viện Phát triển bảo hiểm là sẽ thực hiện nghiên cứu về thị trường bảo hiểm trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ việc xây dựng, ban hành chính sách chế độ về bảo hiểm của cơ quan quản lý.

Theo Đề án, việc tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm thuộc nhóm giải pháp cơ cấu lại thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý phù hợp đối với Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

Viện Phát triển bảo hiểm là đơn vị độc lập, tự chủ hoàn toàn về tài chính, biên chế, được chủ động huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để phát triển thành một cơ sở nghiên cứu, đào tạo về bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam; hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua việc cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, đào tạo, thông tin dữ liệu về bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân; xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý bảo hiểm việc công bố áp dụng mức phí bảo hiểm tương ứng với quyền lợi bảo hiểm tối thiểu của một số sản phẩm bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Đề án “Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm” sẽ thực hiện mục tiêu nghiên cứu về thị trường bảo hiểm trong, ngoài nước nhằm hỗ trợ việc xây dựng, ban hành chính sách chế độ về bảo hiểm của cơ quan quản lý; cung cấp dịch vụ nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Đồng thời tổ chức đào tạo về bảo hiểm, tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam.

Viện cũng có chức năng thu thập và cung cấp nguồn cơ sở dữ liệu về bảo hiểm cho cơ quan quản lý, các doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân khác khi có nhu cầu; xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý bảo hiểm việc công bố áp dụng mức phí bảo hiểm tương ứng với quyền lợi bảo hiểm tối thiểu của một số sản phẩm bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Viện Phát triển bảo hiểm sẽ giữ vai trò kết nối khu vực, hội nhập quốc tế về hoạt động nghiên cứu, đào tạo về bảo hiểm.

Theo Bộ Tài chính, việc tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm phải đảm bảo các nguyên tắc đảm bảo đồng bộ với xây dựng thể chế và cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước; phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và định hướng phát triển thị trường bảo hiểm, đồng thời đảm bảo tính thống nhất và liên tục trong việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm; Đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, kế thừa toàn bộ các nguồn lực sẵn có của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (nhân lực, hệ thống công nghệ thông tin, giáo trình đào tạo,...).

Viện Phát triển bảo hiểm cũng sẽ là đơn vị độc lập về tài chính và nhân sự, tính giá đầy đủ trong các hoạt động đào tạo, tổ chức thi và các dịch vụ khác.

Thùy Linh