Tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp ấn định thuế, truy thu thuế

19:31 | 17/06/2019

(HQ Online) - Nhằm thực hiện việc chấp hành chính sách, pháp luật trong phòng, chống buôn lậu về việc ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp ấn định thuế và tính tiền chậm nộp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Vụ Thanh tra- Kiểm tra tổ chức kiểm tra, rà soát các vụ việc phát sinh tại đơn vị.

to chuc kiem tra ra soat cac truong hop an dinh thue truy thu thue Ấn định thuế nếu kê khai, tính thuế không phù hợp với thực tế hàng chuyển đổi mục đích sử dụng
to chuc kiem tra ra soat cac truong hop an dinh thue truy thu thue Bị ấn định thuế nếu quá thời hạn 30 ngày doanh nghiệp chưa nộp đủ hồ sơ

Theo đó, các đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp ấn định thuế, truy thu thuế nhưng không xử phạt, xử phạt không đúng quy định; các trường hợp có ấn định thuế, truy thu thuế nhưng chưa tính tiền chậm nộp, số tiền chập nộp trong gian đoạn. Giai đoạn kiểm tra, rà soát từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/9/2016.Giai đoạn kiểm tra, rà soát từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/9/2016.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị xem xét, xác định lại việc có hay không có hành vi vi phạm, bản chất hành vi vi phạm, đối chiếu với các quy định của pháp luật để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, thông báo về số tiền thuế chậm nộp theo đúng quy định; thu đủ số tiền phạt vi phạm hành chính và số tiền thuế chậm nộp.

Xém xét xử lý trách nhiệm theo phân cấp quản lý công chức và các quy định hiện hành đối với trường hợp công chức hải quan có vi phạm trong quá trình xử lý các vụ việc nêu trên.

Đối với các trường hợp ấn định thuế từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/5/2019, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chủ động kiểm tra, rà soát các đơn vị để phát hiện các trường hợp có hành vi vi phạm nhưng chưa xử phạt hoặc xử phạt chưa đúng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Các trường hợp có ấn định thuế nhưng chưa đôn đốc thu tiền chậm nộp để chấn chỉnh, khắc phục ngay các trường hợp này, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm các công chức hải quan (nếu có) theo phân cấp quản lý công chức và các quy định hiện hành.

Đảo Lê